Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 1 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

 Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2036,
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2021 rok;
  3. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Milanówka na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych Miasta Milanówka, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym;
  4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Milanówka;
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 23/2 w obrębie 05-15, położonej przy ul. Krakowskiej w Milanówku;
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07-06, położonej w Milanówku przy ul. Łąkowej;
  7. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka;
  8. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  9. utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”;
  10. przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”;
  11. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Milanówka na lata 2021 – 2025;
  12. powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka.
 6. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie XLI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w Sesji w trybie on-line, proszeni są o mailowy lub telefoniczny kontakt z Biurem Rady Miasta (w godzinach pracy Urzędu) w celu uzyskania informacji dot. dostępu do Sesji. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Nr telefonu: (22) 758–30–61 wew. 227, 235.


Zobacz również:

XLI Sesja Rady Miasta Milanówka - projekty uchwał 

Udostępnij na: