Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
XLIV Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLIV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XLIII/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu125.59 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości127.2 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości129.58 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok240.34 KB 

pdfAutopoprawka nr 1 z dn. 20.05.2021 r. do projektu uchwał w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok980.72 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036206.7 KB 

pdfUchwała w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Milanówku160.88 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku243.9 KB

pdfUchwała w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów Honorowej Obywatelki Miasta Milanówka albo Honorowego Obywatela Miasta Milanówka441.33 KB 

pdfUchwała w sprawie: obniżenia diet radnym o 50% miesięcznie za udział w pracach Rady Miasta Milanówka346.05 KB 

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 roku na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne152.98 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych”110.4 KB 

XLIII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

pdfUchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku w sprawie wyrażenia zgód na zwarcie umów dzierżawy na okres przekraczający 3 lata269 KB

pdfUchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku w sprawie budowy infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Milanówka271.26 KB 

pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie inwestycji przebudowa Targowiska Miejskiego w Milanówku268.75 KB

pdfUchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania „Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika”154.33 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia rezygnacji Radnego Kamila Bialika z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka168.89 KB 

pdfUchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka284.32 KB 

pdfAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka300.86 KB 

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E–usługi - Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020165.47 KB

pdfUchwała zmieniająca uchwałę 129/XVII/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu220.72 KB.

pdfUchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu219.77 KB 

pdfUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za rok 2020145.29 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku160.38 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Miasta Milanówka146.83 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2020 rok158.63 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2021 r198.81 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 43/1, 46/1 i 182/3 w obrębie 05-11, położonych w Milanówku przy ul. Dziewanny163.24 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 67/7 i 127/2 w obrębie 05-16, położonych w Milanówku w drodze bocznej od ul. Kochanowskiego163.51 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 49/16 i 52/8 w obrębie 06-18, położonych w Milanówku przy ul. Łąkowej162.85 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 106 w obrębie 05-03, położonej w Milanówku, przy ul. Marzeń161.36 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 64/4 i 136 w obrębie 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Sowiej oraz nr 135 w obrębie 05-03, położonej w Milanówku przy ul. Żurawiej162.03 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 7/5 w obrębie 07-04, położonej w Milanówku przy ul. Wierzbowej162.02 KBj

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 49/16 i 52/8 w obrębie 06-18, położonych w Milanówku przy ul. Chabrów162.65 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 43/1, 46/1 i 182/3 w obrębie 05-11, położonych w Milanówku przy ul. Dziewanny162.92 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83/89 w obrębie 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Gospodarskiej161.35 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07-06, położonej przy ul. Łąkowej/Średniej w Milanówku162.47 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50 i 83/58 w obrębie 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej161.67 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości136.53 KB

XLII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w zwołanym na wniosek radnych (art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym) posiedzeniu XLII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00  

pdfUchwała w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Milanówka127.41 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Milanówka na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych Miasta Milanówka, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.241.54 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036131.1 KB 

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok225.67 KB 

pdfUchwała w sprawie: utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”166.2 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” 180.46 KB

pdfUchwała w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 181.29 KB

pdfUchwała w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka.240.47 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07-06, położoną w Milanówku przy ul. Łąkowej162.2 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 23/2 w obrębie 05-15, położonej przy ul. Krakowskiej w Milanówku161.44 KB

pdfUchwała w sprawie: zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa145.59 KB 

pdfUchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka10.62 MB

XLI Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 1 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 40/4 z obrębu 07-07 przy ul. Na Uboczu w Milanówku138.53 KB

pdfUchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parku Lasockiego w Milanówku184.07 KB

pdfUchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2” 192.18 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok142.65 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Milanówku przy ul. Kościuszki 35 z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych pn. centrum mieszkalno-opiekuńcze oraz na działalność Milanowskiego Centrum Usług Społecznych (powstałego z przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku) 187.29 KB

pdfUchwała w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek371.68 KB

pdfUchwała w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek 222.11 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Milanówka na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych Miasta Milanówka, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. 236.48 KB

pdfUchwała w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”274.58 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”249.93 KB

 

 

XL Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XL Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

BIP