Przedstawiamy uzasadnienie Komitetu Referendalnego do wystąpienia z inicjatywą o przeprowadzeniu referendum, którego przedmiotem ma być odwołanie Rady Miasta Milanówka przed upływem kadencji.

Uzasadnienie:

W ocenie wnioskującej grupy mieszkańców Rada Miasta Milanówka działa na szkodę interesów mieszkańców, w szczególności poprzez ustawiczne blokowanie inicjatyw Burmistrza Miasta Milanówka oraz obstrukcję budżetową. Przykładami są:

 1. Bezpieczeństwo - stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia, życia i utraty mienia poprzez radykalne ograniczenie środków finansowych niezbędnych do budowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej (stan techniczny obecnej Strażnicy nie pozwala na dalsze użytkowanie, remont czy rozbudowę).
 2. Edukacja – brak jednoznacznej decyzji i efektów zmierzających do poprawy warunków edukacji w Szkole Podstawowej nr. 2.
 3. Organizacja ruchu drogowego – zablokowanie budowy czterech rond w centrum miasta.
 4. Lokalny transport zbiorowy – blokowanie zakupu autobusów miejskich pozwalających na poprawę jakości i obniżenie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.
 5. Promocja Gminy – radykalne zmniejszenie funduszy przeznaczonych na działania informacyjno-promocyjne miasta, nie pozwalające na rzetelne informowanie mieszkańców o wydarzeniach w Milanówku, obwieszczeniach i informacjach Urzędu Miasta, oraz promocji naszego miasta.
 6. Ład przestrzenny - (Milanówek miasto-ogród):
 • zablokowanie utworzenia centralnego skweru miejskiego przy ul. Warszawskiej, pomiędzy ul.Piłsudskiego, a ul. Przeskok.
 • blokowanie funduszy na modernizację parku miejskiego po stronie południowej oraz             utworzenia jakiegokolwiek terenu rekreacyjnego po stronie północnej miasta.
 1. Kultura, ochrona zabytków:
 • lobbowanie za rozbiórką i zniszczeniem 112 – letniego zabytku – Teatru Letniego,             wbrew decyzji Konserwatora Zabytków oraz likwidacji kortów tenisowych powstałych w tym samym roku,
 • brak pomysłów i realnych działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych i w             konsekwencji zwiększenia oferty programowej Milanowskiego Centrum Kultury,
 • brak działań Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka przy organizacji obchodów 100-lecia Milanówka w 2019 roku.
 1. Sport i rekreacja – brak podjęcia decyzji przez Radę spowodował konieczność zwrotu funduszy          zewnętrznych pozyskanych przez Burmistrza z przeznaczeniem na budowę  pumptracku.
 2. Samorządność:
 • dokonywanie zmian poprawek zgłaszanych przez Burmistrza, bez uwzględnienia opinii Skarbnika      Miasta,
 • całkowity brak kontaktów większości radnych z mieszkańcami swoich okręgów,
 • aroganckie zachowania radnych w stosunku do mieszkańców.

Reasumując: Tak systematycznie destrukcyjne działania Rady Miasta w obecnej kadencji, wielopoziomowe hamowanie rozwoju Milanówka, powodują drastyczne obniżenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Wnioskodawcy oceniają takie działania Rady jako sprzeczne z obiektywnym interesem mieszkańców.

Udostępnij na: