1. Referat Budżetowo-Księgowy działa w celu prowadzenia księgowości Gminy i Urzędu Miasta.
 2. Referat realizuje zadania dotyczące w szczególności:
  1. prowadzenia księgowości budżetowej (organu) i księgowości Urzędu (jednostki budżetowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. ewidencji finansowo-księgowej projektów sfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
  3. obsługi bankowej, pozyskiwania przychodów i dokonywania spłat rozchodów m.in. kredytów bankowych, pożyczek, obligacji;
  4. sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
  5. dokonywania przelewów;
  6. prowadzenia spraw płacowych pracowników Urzędu;
  7. egzekucji należności niepodatkowych;
  8. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  9. rozliczania inwentaryzacji;
  10. prowadzenia wykazu przedsięwzięć wieloletnich i wieloletniej prognozy finansowej;
  11. prowadzenia spraw związanych z centralizacją podatku od towarów i usług VAT;
  12. analizowania stanu wykonania budżetu i opracowywania projektów jego zmian;
  13. nadzorowania prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi;
  14. analizowania dla potrzeb Burmistrza systemu finansów publicznych i przygotowywania projektów zmian w tym zakresie.
 3. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestry księgowe (faktury, wyciągi bankowe, polecenia księgowania);
  2. ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  3. rejestr VAT należny, rejestr VAT naliczony;
  4. rejestr zabezpieczeń należytego wykonania robót

Udostępnij na: