1. Referat Organizacyjny działa w celu zapewnienia obsługi funkcjonowania Burmistrza i Urzędu, sprawnej obsługi interesantów, realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów, efektywnego komunikowania o działaniach organów Miasta i jego jednostek.
 2. Referat, poprzez Sekretariat Burmistrza, realizuje zadania związane z organizacją prac i spotkań Burmistrza.
 3. Referat realizuje zadania związane z obsługą interesantów i korespondencji, dotyczące w szczególności:
  1. przyjmowania i rejestrowania korespondencji wpływającej do Urzędu w elektronicznym systemie obiegu dokumentów oraz rozprowadzania jej
   po dokonaniu dekretacji, do właściwych komórek organizacyjnych;
  2. przygotowywania korespondencji i przesyłek pocztowych do wysyłki;
  3. obsługi urządzeń łączności;
  4. udzielania pomocy w ukierunkowaniu załatwienia spraw przez interesantów;
  5. udzielania pomocy interesantom w wypełnianiu wniosków, druków, podań;
  6. udzielania pełnej informacji na temat pracy Urzędu.
 4. Referat realizuje zadania zlecone z zakresu działalności gospodarczej, dotyczące w szczególności:
  1. wniosków składanych do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  2. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  3. licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar Miasta;
  4. zezwoleń na przewóz regularny i regularny specjalny na obszar Miasta;
  5. czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegających na zapewnieniu:
   1. wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności,
   2. urzędowych formularzy wniosków umożliwiających rejestrację spółek jawnych,
   3. dostępu do informacji o wysokości opłat i sposobie ich uiszczania,
   4. informacji o właściwości miejscowej sądów rejonowych;
 5. Referat realizuje zadania związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu, dotyczące w szczególności:
  1. podróży służbowych pracowników Urzędu;
  2. dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia środków i osób do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników;
  3. prowadzenia dokumentacji opatrzonej klauzulą niejawności;
  4. sprawozdań statystycznych;
  5. zakupów inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych oraz druków;
  6. koordynowania systemu ewidencji składników majątkowych Miasta;
  7. ochrony mienia;
  8. bieżącej konserwacji, napraw i remontów obiektów w budynkach Urzędu;
  9. zgłaszania Referatowi Techniczno-Inwestycyjnemu konieczności wykonana robót budowlanych, wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej;
  10. zapewnienie niezbędnych dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu oraz odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci z budynków Urzędu;
  11. zapewnienia ochrony fizycznej i ubezpieczenia mienia;
  12. czystości i estetyki w budynkach Urzędu.
 6. Referat realizuje zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów powszechnych, referendów i spisów.
 7. Referat realizuje zadania zlecone w sprawach związanych ze zgromadzeniami, dotyczące w szczególności:
  1. przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach od organizatorów;
  2. wydawania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 8. Referat wydaje pozwolenia na przeprowadzanie zbiórek publicznych i na organizowanie imprez masowych.
 9. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Milanówka;
  2. rejestr wpływającej korespondencji do Urzędu i wychodzącej z Urzędu;
  3. ewidencję przeprowadzonych kontroli;
  4. rejestr skarg i wniosków;
  5. rejestr petycji;
  6. rejestr gminnych jednostek organizacyjnych;
  7. rejestry zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  8. rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
  9. Ewidencję Innych Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie;
  10. ewidencję delegacji służbowych;
  11. ewidencję działalności gospodarczej (wpisy archiwalne tj. wykreślone przed 01.01.2012 r.);
 10. Referat realizuje zadania związane z obsługą platformy roGRC.
 11. Referat realizuje zadania związane z zapewnianiem dostępności osobom o szczególnych potrzebach.

Udostępnij na: