1. Urząd Stanu Cywilnego działa w celu realizacji zadań Burmistrza jako kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenia spraw związanych z ewidencją mieszkańców Miasta.
 2. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem aktów stanu cywilnego, dotyczące w szczególności:
  1. bieżącej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów w centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego;
  2. prowadzenia rejestru uznań;
  3. prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
  4. rejestracji urodzeń lub zgonów, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły poza granicami RP jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego;
  5. przeniesienia do Rejestru Stanu Cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (tzw. transkrypcja);
  6. odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
  7. odtworzenia treści krajowego aktu stanu cywilnego;
  8. rejestracji prawomocnych orzeczeń sądów;
  9. uznawania orzeczeń sądów państw obcych i dołączenia ich w formie wzmianki do aktu małżeństwa;
  10. nadania numeru PESEL za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
  11. przyjmowania oświadczeń;
  12. wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego: odpisy aktów stanu cywilnego (skrócone, zupełne, na drukach wielojęzycznych), aktów urodzenia dziecka, które urodziło się martwe;
  13. wydawania zaświadczeń;
  14. współpracy z placówkami konsularnymi za granicą;
  15. wydawania decyzji w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego;
  16. prostowania i uzupełniania treści aktów stanu cywilnego;
  17. prowadzenia spraw związanych z Jubileuszem 50-lecia Pożycia Małżeńskiego;
  18. wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk;
  19. przenoszenia aktów stanu cywilnego zgromadzonych w księgach stanu cywilnego do centralnego Rejestru Stanu Cywilnego.
 3. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi, przy użyciu Centralnego Systemu Rejestrów Państwowych, dotyczące w szczególności:
  1. prowadzenia rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców;
  2. prowadzenia spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz wymeldowaniem;
  3. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;
  4. udostępniania danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców
   oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców;
  5. przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego;
  6. przyjmowania zgłoszeń o utraceniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przez uprawnione do tego osoby, oraz wydawania zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
  7. udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym;
  8. udostępniania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
  9. przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
  10. wydawania zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu;
  11. współpracy ze szkołami, sporządzania list dzieci w wieku szkolnym.
 4. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem wyborów do Rad Gmin, Sejmu i Senatu, wyborów
  na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum.
 5. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące w szczególności przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.
 6. Urząd Stanu Cywilnego prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące swojej właściwości merytorycznej, w tym:
  1. rejestr mieszkańców;
  2. rejestr cudzoziemców;
  3. rejestr wyborców;
  4. rejestr osób prowadzony na potrzeby kwalifikacji wojskowych;
  5. rejestr aktów stanu cywilnego;
  6. rejestr medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Udostępnij na: