1. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego działa w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym racjonalnego gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, a także odpowiedniej ochrony i opieki nad zabytkami oraz w celu zapewnienia: zrównoważonego planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz estetycznego zagospodarowania przestrzeni publicznej Miasta.
 2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczące w szczególności:
  1. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta) polegającego na:
   1. kontrolowaniu i aktualizowaniu wpisów w księgach wieczystych nieruchomości,
   2. kontrolowaniu i aktualizowaniu wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
   3. prowadzeniu spraw dotyczących wyceny nieruchomości,
   4. prowadzeniu spraw dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości,
   5. oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
   6. obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
   7. dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości,
   8. naliczania należności za nieruchomości,
   9. egzekwowanie niefinansowych obowiązków i świadczeń od podmiotów korzystających z nieruchomości,
   10. podejmowanie czynności w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości, w tym w sprawach o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy i użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku i o zasiedzenie nieruchomości;
  2. odszkodowań i obowiązku wykupienia nieruchomości lub jej części z tytułu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  3. przygotowywanie informacji o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczo-zamiennych;
  4. dochodzenia zwrotu odszkodowań w przypadku uchylenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  5. odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod publiczne drogi gminne;
  6. regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym dróg publicznych;
  7. podziałów nieruchomości, scaleń i podziałów nieruchomości
   oraz rozgraniczania nieruchomości;
  8. numeracji porządkowej nieruchomości;
  9. prowadzenie spraw związanych z nazwami ulic i placów;
  10. opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości lub stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości;
  11. do urządzeń infrastruktury technicznej albo do korzystania z wybudowanej drogi;
  12. ustalanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dotyczące w szczególności dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.
 4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ładu przestrzennego dotyczące w szczególności:
  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;
  2. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  3. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  4. decyzji o warunkach zabudowy;
  5. zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
  6. wypisów i wyrysów z miejscowych planów;
  7. zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania;
  8. z ustaleniami miejscowych planów;
  9. opiniowanie miejscowych planów gmin sąsiednich w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
  10. egzekwowania przestrzegania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
  11. cmentarzy poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawowych regulujących działalność cmentarzy i pochówek zmarłych.
 5. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. gminny zasób nieruchomości;
  2. gminną ewidencję zabytków;
  3. ewidencję miejscowości, ulic i adresów;
  4. rejestr decyzji o warunkach zabudowy;
  5. rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym;
  6. rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  7. rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian

Udostępnij na: