1. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią działa w celu zapewnienia ochrony środowiska i przyrody w Mieście, zapewnienia pielęgnacji oraz prowadzenia spraw rolnych oraz opracowywania perspektywicznych i okresowych programów rozbudowy, konserwacji i utrzymania zasobów zieleni miejskiej.
 2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony środowiska i przyrody dotyczące w szczególności:
  1. ochrony środowiska przed odpadami i gospodarką odpadami, w tym gospodarką odpadami niebezpiecznymi;
  2. ochrony wód i gruntu przed zanieczyszczeniami;
  3. eliminowania uciążliwości dla środowiska maszyn i urządzeń oraz środków transportu;
  4. ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem;
  5. prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w  dziedzinie ekologii;
  6. kontroli działalności gospodarczej potencjalnie zagrażającej środowisku;
  7. usuwania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska;
  8. prowadzenia spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska;
  9. utrzymania czystości i porządku przez podmioty inne niż gmina;
  10. gospodarowania toaletami przenośnymi oraz pojemnikami na odzież używaną;
  11. zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne;
  12. prowadzenia spraw związanych z bezdomnymi zwierzętami;
  13. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
  14. innych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska;
  15. ocen i prognoz oddziaływania na środowisko;
  16. decyzji na odbiór i wywóz odpadów płynnych;
  17. prac społecznie użytecznych, robót publicznych i pracy osób odpracowujących wyroki sądów;
  18. badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  19. ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
  20. udostępniania informacji o środowisku;
  21. zakłócenia stosunków wodnych;
  22. decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku zmian stanu wody na gruncie;
  23. decyzji zatwierdzających ugodę dotyczącą zmian stanu wody na gruntach.
 3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu zieleni miejskiej i zadrzewień dotyczące w szczególności:
  1. zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  2. weryfikowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew/krzewów na cele
   nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3. wymierzania kar i naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów;
  4. uzgadniania i opiniowania opracowań innych podmiotów związanych
   z ochroną zieleni, wycinką i zadrzewieniem;
  5. konserwacji i projektowania zieleni miejskiej, zieleni w miejscach pamięci narodowej i pielęgnacji drzew – pomników przyrody;
  6. planowania zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni, a także dokumentacji projektowej w zakresie zakładania i modernizacji terenów zieleni miejskiej;
  7. uzgadniania i opiniowania opracowań innych podmiotów związanych
   z ochroną zieleni, wycinką i zadrzewieniem;
  8. typowania elementów przyrody o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych do poddania pod ochronę;
  9. współpracy z organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony przyrody.
 4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu rolnictwa dotyczące
  w szczególności:
  1. prowadzenia spraw rolnych na terenie Miasta;
  2. ochrony roślin uprawnych;
  3. ochrony zwierząt przed chorobami zakaźnymi;
  4. wyborów do izb rolniczych.
 5. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestr działalności regulowanej;
  2. ewidencje wydanych decyzji środowiskowych;
  3. ewidencje pomników przyrody;
  4. ewidencja zbiorników bezodpływowych.
 6. Referat współpracuje z innymi jednostkami i organizacjami pozarządowymi m. in. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie, Starostwem Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim, Ligą Ochrony Przyrody.
 7. Referat wykonuje zadania związane z realizacją zapisów ustawy krajobrazowej.

Udostępnij na: