1. Referat Oświaty działa w celu zapewnienia właściwej organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem edukacji w Mieście.
 2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu oświaty i wychowania, dotyczące w szczególności:
  1. oświaty publicznej, pełniąc funkcję organu prowadzącego, w tym w  szczególności:
   1. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych w zakresie spraw administracyjnych, w tym gospodarowania mieniem oraz organizacji pracy przedszkola i szkół podstawowych,
   2. przygotowywanie dokumentacji i opracowywanie dla potrzeb Burmistrza zarządzeń w zakresie funkcjonowania i organizacji szkół, przedszkoli i żłobków,
   3. opracowywanie w porozumieniu z dyrektorami szkół projektów obwodów szkolnych oraz statutów szkół i przedszkoli,
   4. współdziałanie z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobków i kierownikiem Referatu Usług Wspólnych oraz koordynacja działań w zakresie planowania budżetów i wprowadzania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych,
   5. współdziałanie z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobków
    oraz koordynacja działań w zakresie planowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zagospodarowania oraz remontów obiektów oświatowych i żłóbków,
   6. zapewnienie kształcenia dzieciom i młodzieży, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
   7. koordynacja działań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacji żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, przygotowywanie stosownych aktów prawnych w tym zakresie,
   8. przejmowanie dokumentacji likwidowanych przedszkoli, szkół podstawowych,
   9. przygotowywanie dokumentacji dot. prowadzenia spraw kadrowych kadry kierowniczej a w tym: organizowanie konkursów, wystawianie oceny cząstkowej, wnioskowanie o powołanie bądź odwołanie dyrektorów placówek oświatowych, wnioskowanie o zmianę wynagrodzeń i dodatków, nagród,
   10. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej w roli organu prowadzącego bądź dotującego,
   11. przygotowywanie zbiorczych arkuszy organizacyjnych,
   12. przygotowywanie rocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
   13. prowadzenie postępowań w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
   14. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych,
   15. organizowanie dowozu uczniów milanowskich placówek oświatowych na zawody sportowe i inne konkursy o zasięgu ponadgminnym oraz jego rozliczanie,
   16. współorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
   17. przygotowywanie projektów i programów służących lokalnej oświacie, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych
    na poprawę bazy dydaktycznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej,
   18. współpraca ze szkołami w organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży;
  2. oświaty niepublicznej, w tym w szczególności:
   1. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
   2. prowadzenie Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych,
   3. przyznawanie, naliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji oraz kontroli jej wykorzystania,
   4. wystawianie not obciążeniowych dla sąsiednich gmin o zwrot kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Milanówka, a zamieszkujących poza jego granicami oraz weryfikacja merytoryczna not wystawionych na Gminę Milanówek;
  3. oświaty publicznej i niepublicznej w tym w szczególności:
   1. koordynacja działań placówek publicznych i niepublicznych w zakresie gromadzenia danych zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej (SIO), prowadzenie zbiorów z baz danych,
   2. wystawianie not obciążeniowych dla sąsiednich gmin o zwrot kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Milanówka, a zamieszkujących poza jego granicami oraz weryfikacja merytoryczna not wystawionych na Gminę Milanówek,
   3. kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku
    16-18 lat zamieszkałą na terenie gminy oraz wykonywanie zadań związanych z egzekucją w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
   4. rozpatrywanie spraw z zakresu dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych,
   5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów, nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, kulturalne oraz sportowe uczniom i studentom zamieszkałym w Milanówku,
   6. merytoryczne rozliczanie dotacji celowych z zakresu działalności oświatowej (dotacja podręcznikowa, przedszkolna, wyprawka szkolna).
 3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
  1. wykonywanie czynności nadzorczych nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (instytucje niepubliczne) – na podstawie odrębnych upoważnień;
  2. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostki opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie spraw administracyjnych, w tym gospodarowania mieniem oraz organizacji pracy żłobka.
 4. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestr niepublicznych placówek oświatowych;
  2. rejestr żłobków i klubów dziecięcych;
  3. rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
  4. rejestr decyzji administracyjnych (akty mianowania), rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego.
 5. Referat realizuje zadanie własne gminy w zakresie działalność Młodzieżowej Rady Miasta.

Udostępnij na: