1. Referat Techniczno-Inwestycyjny działa w celu zarządzania drogami gminnymi, realizacji inwestycji miejskich w zakresie budowy i przebudowy obiektów budowlanych, urządzeń i infrastruktury technicznej Miasta, utrzymania infrastruktury technicznej, melioracji i odwodnienia Miasta oraz organizowania i nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem transportu miejskiego.
 2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu dróg gminnych poprzez realizację zadań zarządcy drogi, dotyczące w szczególności:
  1. projektów planów rozwoju sieci drogowej;
  2. projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
  3. pełnienia funkcji inwestora;
  4. utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
  5. inżynierii ruchu;
  6. przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  7. koordynacji robót w pasie drogowym;
  8. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
  9. zezwoleń na zjazdy z dróg;
  10. ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
  11. sporządzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  12. okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  13. robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  14. przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  15. przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
  16. ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  17. okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  18. uzgadniania projektów budowy infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych;
  19. wnioskowania do Rady o zaliczenie lub zmianę kategorii drogi do kategorii dróg gminnych;
  20. wniosków o ustalenie lub zmianę strefy płatnego parkowania.
 3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dotyczące w szczególności:
  1. pełnienia funkcji inwestora w przypadku przygotowywania i realizacji robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie obiektów budowlanych, urządzeń i infrastruktury technicznej Miasta, z wyłączeniem budów i przebudów realizowanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta;
  2. współpracy z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju;
  3. wykonywania i remontów infrastruktury technicznej Miasta;
  4. zadań inwestycyjnych umieszczonych w budżecie Miasta i w Wieloletnim Planie Finansowym;
  5. lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej;
  6. opinii o studium ochrony przeciwpowodziowej;
  7. projektu założeń do planu i projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe i jego aktualizacja;
  8. opiniowania wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, dotyczące w szczególności:
  1. badania i analizowania potrzeb oraz planowania rozwoju;
  2. organizowania publicznego transportu zbiorowego;
  3. zarządzania publicznym transportem zbiorowym;
  4. budowy, przebudowy i remontu: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina; wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.
 5. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. ewidencję dróg i obiektów mostowych;
  2. rejestr decyzji na lokalizację urządzenia w pasie drogowym;
  3. rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego;
  4. rejestr decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Udostępnij na: