Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
 1. Referat działa w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla działań realizowanych przez Urząd Miasta Milanówka.
 2. Referat realizuje zadania z zakresu funduszy zewnętrznych dotyczące w szczególności:
  1. analizowania głównych celów programów wspólnotowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie spójności projektów planowanych do realizacji przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne;
  2. dokonywania analizy dostępnych źródeł dofinansowania dla planowanych do realizacji inwestycji/działań, przedstawiania informacji nt. możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych;
  3. bieżącej współpracy z przedstawicielami merytorycznymi komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie analizy źródeł finansowania, przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
  4. wskazywania inwestycji/działań, które mogą być finansowane lub dofinansowane ze źródeł zewnętrznych;
  5. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, przygotowywania i rozliczania projektów w tym zakresie;
  6. udzielania wyjaśnień na potrzeby kontroli dot. realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych;
  7. współpracy z komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi z terenu gminy oraz pracownikami innych urzędów i instytucji w celu realizacji projektów, w tym projektów partnerskich;
  8. współpracy z instytucjami zarządzającymi lub wdrażającymi programy współfinansowane z funduszy zewnętrznych;
  9. przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej we współpracy z merytorycznymi przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Milanówka;
  10. opracowywania sprawozdań rzeczowo-finansowych i monitorowanie realizacji poszczególnych projektów wspartych ze źródeł zewnętrznych;
  11. sporządzania wniosków o płatność oraz harmonogramów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
  12. koordynacji przygotowania i realizacji projektów, które zostały wsparte ze źródeł zewnętrznych w tym: krajowych i zagranicznych;
  13. nadzoru nad sprawozdawczością i rozliczeniem finansowym projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 3. Referat współpracuje z jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
 1. Referat Promocji Miasta działa w celu realizacji polityki informacyjnej i promocji Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i miastami partnerskimi oraz przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego i konsultacji społecznych.
 2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu komunikacji z podmiotami zewnętrznymi, polityki informacyjnej i promocji Miasta, dotyczące w szczególności:
  1. organizowania imprez miejskich, w szczególności patriotycznych i związanych ze świętami, nie należących do właściwości innych jednostek organizacyjnych Urzędu i komórek organizacyjnych Miasta oraz współpraca z tymi podmiotami przy organizowaniu ich imprez;
  2. bieżącego informowania mieszkańców Miasta i mediów o działaniach, decyzjach i zamierzeniach organów Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta za pomocą dostępnych form, środków i narzędzi;
  3. prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i strony internetowej Urzędu Miasta;
  4. pozyskiwania informacji, redagowania i publikowania ich w Kurierze Milanowskim, mediach, stronie internetowej Miasta i portalach społecznościowych;
  5. udzielania odpowiedzi na informacje medialne dotyczące działalności organów Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta;
  6. organizowania i koordynowanie udziału Burmistrza oraz pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, komórek organizacyjnych Urzędu w konferencjach prasowych, wywiadach i innych spotkaniach z mediami;
  7. prowadzenia monitoringu mediów;
  8. informacji i dokumentacji istotnych miejskich wydarzeń;
  9. publikacji reklamowych w mediach;
  10. materiałów promocyjnych Miasta;
  11. inicjowania, organizacji i udziału w lokalnych i ponadlokalnych wydarzeniach promocyjnych;
  12. zakupu i zużycia materiałów promocyjnych i reklamowych Miasta;
  13. koordynowania współpracy zagranicznej Miasta;
  14. realizowania Budżetu Obywatelskiego;
  15. nadzoru i koordynacji przebiegu konsultacji społecznych.
 3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności:
  1. przygotowywanie i konsultowanie projektów rocznych programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
  2. koordynowanie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi;
  3. przygotowywanie i organizowanie konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w tym klubów sportowych działających na obszarze gminy;
  4. nadzór i rozliczanie zadań publicznych realizowanych przez podmioty niepubliczne.
 4. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 i 3 Referat ściśle współpracuje z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy oraz organizacjami pozarządowym
 1. Referat Techniczno-Inwestycyjny działa w celu zarządzania drogami gminnymi, realizacji inwestycji miejskich w zakresie budowy i przebudowy obiektów budowlanych, urządzeń i infrastruktury technicznej Miasta, utrzymania infrastruktury technicznej, melioracji i odwodnienia Miasta oraz organizowania i nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem transportu miejskiego.
 2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu dróg gminnych poprzez realizację zadań zarządcy drogi, dotyczące w szczególności:
  1. projektów planów rozwoju sieci drogowej;
  2. projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
  3. pełnienia funkcji inwestora;
  4. utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
  5. inżynierii ruchu;
  6. przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  7. koordynacji robót w pasie drogowym;
  8. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
  9. zezwoleń na zjazdy z dróg;
  10. ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
  11. sporządzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  12. okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  13. robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  14. przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  15. przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
  16. ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  17. okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  18. uzgadniania projektów budowy infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych;
  19. wnioskowania do Rady o zaliczenie lub zmianę kategorii drogi do kategorii dróg gminnych;
  20. wniosków o ustalenie lub zmianę strefy płatnego parkowania.
 3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dotyczące w szczególności:
  1. pełnienia funkcji inwestora w przypadku przygotowywania i realizacji robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie obiektów budowlanych, urządzeń i infrastruktury technicznej Miasta, z wyłączeniem budów i przebudów realizowanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta;
  2. współpracy z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju;
  3. wykonywania i remontów infrastruktury technicznej Miasta;
  4. zadań inwestycyjnych umieszczonych w budżecie Miasta i w Wieloletnim Planie Finansowym;
  5. lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej;
  6. opinii o studium ochrony przeciwpowodziowej;
  7. projektu założeń do planu i projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe i jego aktualizacja;
  8. opiniowania wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, dotyczące w szczególności:
  1. badania i analizowania potrzeb oraz planowania rozwoju;
  2. organizowania publicznego transportu zbiorowego;
  3. zarządzania publicznym transportem zbiorowym;
  4. budowy, przebudowy i remontu: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina; wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.
 5. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. ewidencję dróg i obiektów mostowych;
  2. rejestr decyzji na lokalizację urządzenia w pasie drogowym;
  3. rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego;
  4. rejestr decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
 1. Referat Usług Wspólnych działa w celu zapewnienia obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych oraz obsługi płacowej pracowników tych jednostek.
 2. Referat realizuje zdania dotyczące obsługi finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek, w szczególności:
  1. zapewnienia realizacji zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych;
  2. przygotowywania w formie pisemnej i aktualizowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla każdej jednostki obsługiwanej;
  3. prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  4. kontroli formalno-rachunkowej dostarczonych dokumentów jednostek obsługiwanych;
  5. prowadzenia obsługi bankowej i dokonywania przelewów jednostek obsługiwanych;
  6. przygotowania wspólnie z kierownikami jednostek obsługiwanych projektów planów finansowych oraz analizowania stanu wykonania planów finansowych i przygotowywania zmian w planach finansowych jednostek obsługiwanych;
  7. sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej odrębnie dla każdej jednostki obsługiwanej;
  8. egzekucji należności jednostek obsługiwanych;
  9. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostek obsługiwanych oraz sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w tym zakresie;
  10. gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;
  11. okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, z wyłączeniem przeprowadzania inwentaryzacji w formie spisu z natury;
  12. prowadzenia spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych oraz wszelkich rozrachunków z tym związanych, w tym m.in. ZUS, US, ZFSS, PKZP;
  13. przygotowania wspólnie z kierownikami jednostek obsługiwanych sprawozdań opisowych półrocznych i rocznych;
  14. przygotowywania sprawozdań ze średnich wynagrodzeń nauczycieli;
  15. rozliczania wydatków zleconych z zakresu działalności oświatowej związanych z dotacjami celowymi;
  16. prowadzenia rozliczeń publicznoprawnych w zakresie VAT niezbędnych
   do łącznego rozliczenia gminy i jednostek obsługiwanych na gruncie podatku od towarów i usług, w tym sporządzanie ewidencji, dokumentów źródłowych oraz cząstkowych rejestrów sprzedaży i zakupów, a także deklaracji;
  17. obsługi finansowej projektów realizowanych ze środków zewnętrznych;
  18. prowadzenia spraw statystycznych dotyczących gminnej oświaty, w części dotyczącej zadań referatu;
  19. sporządzania informacji o stanie realizacji oświaty w części dotyczącej zadań referatu.

Sekretarz Miasta
Sebastian Litewnicki


Kontakt:

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 wew. 125
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kompetencje:

 1. Sekretarz zajmuje się problematyką funkcjonowania Urzędu, w tym: planowania i organizacji pracy, obsługi interesantów, promocji Miasta, informatyki, zamówień publicznych, oświaty, obsługi Rady Miasta, problematyką polityki kadrowej
  oraz archiwizacji.
 2. Sekretarz pełni funkcję Rzecznika prasowego Urzędu.
 3. Przy wykonywaniu zadań Sekretarz działa na podstawie i w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.
 4. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, nad przestrzeganiem wewnętrznego porządku i dyscypliny pracy, inicjowanie usprawnień, upowszechnianie nowoczesnych metod organizacji pracy;
  2. nadzór nad analizowaniem i planowaniem struktury zatrudnienia, prowadzeniem spraw kadrowych, gospodarką etatami i funduszem płac Urzędu;
  3. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr Urzędu;
  4. nadzór nad realizowaniem dostępu do informacji publicznej oraz ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;
  5. nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych i informacji przetwarzanych w Urzędzie;
  6. nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania skarg, wniosków
   i petycji;
  7. koordynacja funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście;
  8. koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów i spisów;
  9. prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury Miasta;
  10. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 5. Sekretarzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:
  1. Referat Organizacyjny;
  2. Referat Oświaty;
  3. Zespół ds. Promocji Miasta;
  4. Zespół ds. Informatyki;
  5. Zespół ds. Zamówień Publicznych;
  6. Biuro Rady Miasta;
  7. Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadrowych;
  8. Wieloosobowe Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

Skarbnik Miasta Milanówka
Agnieszka Mazurek

 

 1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Miasta.
 2. Skarbnik prognozuje, koordynuje i nadzoruje politykę finansową Miasta oraz prowadzoną w jej ramach gospodarkę finansową.
 3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywanie wstępnej kontroli:
   1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  4. opracowywanie projektów budżetu Miasta;
  5. opiniowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych;
  6. prognozowania, planowania i nadzorowania realizacji budżetu Miasta;
  7. kontrasygnowanie oświadczeń woli, mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
  8. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
  9. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
  10. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 4. Podczas nieobecności Skarbnika jego obowiązki pełni Zastępca Skarbnika lub pracownik wyznaczony przez Burmistrza na wniosek Skarbnika i upoważniony przez Skarbnika do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 5. Przy wykonywaniu zadań powierzonych przez Burmistrza Skarbnik działa na podstawie i w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.
 6. Skarbnikowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:
  1. Zastępca Skarbnika;
  2. Referat Budżetowo-Księgowy;
  3. Referat Podatków i Opłat Lokalnych;
  4. Referat Usług Wspólnych.
 1. Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego działa w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów: obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz realizacji spraw obronnych.
 2. Stanowisko realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z obronnością i obroną cywilną dotyczące w szczególności:
  1. przygotowań i realizacji przedsięwzięć obronnych i obrony cywilnej
   przez administrację Urzędu oraz organy jednostek samorządu terytorialnego, podległe i nadzorowane przez Burmistrza Miasta Milanówka jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne;
  2. spraw związanych z pełnieniem przez Burmistrza funkcji terenowego organu obrony cywilnej;
  3. opracowywania dokumentacji dotyczącej:
   1. pozamilitarnych przygotowań obronnych,
   2. operacyjnego funkcjonowania Miasta w warunkach kryzysu i wojny,
   3. programowania obronnego,
   4. stanowisk kierowania,
   5. organizacji Urzędu na czas wojny,
   6. przemieszczania Urzędu na zapasowe stanowisko kierowania,
   7. organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,
   8. służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
  4. szkolenia obronnego i obrony cywilnej na terenie Miasta;
  5. ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
  6. powoływania, formowania oraz przygotowania do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji;
  7. nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
  8. decyzji wydawanych na wniosek dowódców jednostek wojskowych, związanych z utworzeniem stref niebezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego;
  9. doręczania kart powołania do służby wojskowej w trybie natychmiastowym w Mieście;
  10. przygotowań obronnych służby zdrowia;
  11. zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa (HNS);
  12. spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne;
  13. gminnego planu obrony cywilnej;
  14. jednostek organizacyjnych obrony cywilnej szczebla gminnego oraz formacji obrony cywilnej w Mieście;
  15. ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
  16. ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia.
 3. Stanowisko realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczące w szczególności:
  1. planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
  2. pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
 4. Stanowisko realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z zarządzaniem kryzysowym, dotyczące w szczególności:
  1. działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta;
  2. gminnego planu zarządzania kryzysowego;
  3. szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
  4. zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  5. gromadzenia i przetwarzania danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze Miasta;
  6. funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
  7. systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  8. stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;
  9. planowania wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
  10. planowania wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań
   Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  11. usuwania skutków zdarzeń o charakterze kryzysowym i klęsk żywiołowych;
  12. przekazywania, poprzez Sekretarza, do środków masowego przekazu, komunikatów i ostrzeżeń, w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom klęski żywiołowej;
  13. współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  14. współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne;
  15. ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych;
  16. obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej;
  17. ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej.
 5. Stanowisko realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z ochroną przeciwpożarową, dotyczące w szczególności:
  1. funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy;
  2. ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych członkom OSP;
  3. wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej oraz udzielania dotacji jednostkom OSP;
  4. zaświadczeń o potwierdzeniu spełnienia wymagań w zakresie badań lekarskich dla osób kierujących pojazdem uprzywilejowanym OSP.
 6. Stanowisko prowadzi rejestry i ewidencje dotyczące właściwości merytorycznej Stanowiska, w tym decyzji świadczeń rzeczowych i osobistych
 1. Stanowisko ds. Strategii i Rozwoju Gminy działa w celu przygotowania wieloletniego planu i kierunku działań dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Milanówek.
 2. Stanowisko działa w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego przy projektach o charakterze strategicznym dla Gminy.
 3. Stanowisko realizuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju Gminy i przedsiębiorczości lokalnej, a w szczególności:
  1. koordynowania oraz nadzoru nad pracami związanymi z realizacją lokalnych programów,
  2. udziału w pracach związanych z programami społeczno-gospodarczymi
   na terenie Gminy.
 4. Stanowisko ma za zadanie konsultowanie planów, programów, polityk, strategii z podmiotami zewnętrznymi i prezentowanie możliwych rozwiązań.
 5. Stanowisko sprawuje nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Gminy Milanówek przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki podległe Burmistrzowi oraz sprawuje pieczę nad spójnością strategii rozwoju z innymi dokumentami strategicznymi szczebla lokalnego i ponadlokalnego.
 6. Stanowisko inicjuje, planuje i realizuje projekty związane z rozwojem Gminy.
 7. Stanowisko współpracuje z partnerami zewnętrznymi w obszarze aktywnego poszukiwania projektów do wspólnego pozyskiwania środków finansowych.
 8. Stanowisko współpracuje z instytucjami zewnętrznymi na poziomie regionalnym i rządowym.
 1. Urząd Stanu Cywilnego działa w celu realizacji zadań Burmistrza jako kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenia spraw związanych z ewidencją mieszkańców Miasta.
 2. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem aktów stanu cywilnego, dotyczące w szczególności:
  1. bieżącej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów w centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego;
  2. prowadzenia rejestru uznań;
  3. prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
  4. rejestracji urodzeń lub zgonów, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły poza granicami RP jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego;
  5. przeniesienia do Rejestru Stanu Cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (tzw. transkrypcja);
  6. odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
  7. odtworzenia treści krajowego aktu stanu cywilnego;
  8. rejestracji prawomocnych orzeczeń sądów;
  9. uznawania orzeczeń sądów państw obcych i dołączenia ich w formie wzmianki do aktu małżeństwa;
  10. nadania numeru PESEL za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
  11. przyjmowania oświadczeń;
  12. wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego: odpisy aktów stanu cywilnego (skrócone, zupełne, na drukach wielojęzycznych), aktów urodzenia dziecka, które urodziło się martwe;
  13. wydawania zaświadczeń;
  14. współpracy z placówkami konsularnymi za granicą;
  15. wydawania decyzji w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego;
  16. prostowania i uzupełniania treści aktów stanu cywilnego;
  17. prowadzenia spraw związanych z Jubileuszem 50-lecia Pożycia Małżeńskiego;
  18. wydawania decyzji o zmianie imion i nazwisk;
  19. przenoszenia aktów stanu cywilnego zgromadzonych w księgach stanu cywilnego do centralnego Rejestru Stanu Cywilnego.
 3. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi, przy użyciu Centralnego Systemu Rejestrów Państwowych, dotyczące w szczególności:
  1. prowadzenia rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców;
  2. prowadzenia spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz wymeldowaniem;
  3. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;
  4. udostępniania danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców
   oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców;
  5. przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego;
  6. przyjmowania zgłoszeń o utraceniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przez uprawnione do tego osoby, oraz wydawania zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
  7. udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym;
  8. udostępniania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
  9. przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
  10. wydawania zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu;
  11. współpracy ze szkołami, sporządzania list dzieci w wieku szkolnym.
 4. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem wyborów do Rad Gmin, Sejmu i Senatu, wyborów
  na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum.
 5. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące w szczególności przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.
 6. Urząd Stanu Cywilnego prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące swojej właściwości merytorycznej, w tym:
  1. rejestr mieszkańców;
  2. rejestr cudzoziemców;
  3. rejestr wyborców;
  4. rejestr osób prowadzony na potrzeby kwalifikacji wojskowych;
  5. rejestr aktów stanu cywilnego;
  6. rejestr medali za długoletnie pożycie małżeńskie

 1. Wieloosobowe stanowisko do spraw archiwum zakładowego działa w celu przejmowania materiałów archiwalnych niepotrzebnych do bieżącego urzędowania (działalności) i ich przechowywania, ewidencjonowania, udostępniania, brakowania oraz przekazywania materiałów zasługujących na trwałe przechowywanie do właściwego archiwum.
 2. Do zadań stanowiska należy:
  1. przejmowanie dokumentacji - spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych;
  2. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
  3. porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
  4. udostępnianie przechowywanej dokumentacji, wycofywanie dokumentacji
   ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
  5. przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów;
  6. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
  7. przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do Archiwum Państwowego;
  8. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym;
  9. doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
  10. koordynowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie;
  11. prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem zbiorów danych osobowych do właściwych rejestrów.