Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
 1. Wieloosobowe stanowisko do spraw kadrowych działa w celu zapewnienia obsługi kadrowej pracowników Urzędu i jednostek obsługiwanych.
 2. Stanowisko realizuje zadania z zakresu obsługi kadrowej pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników jednostek obsługiwanych, dotyczące w szczególności:
  1. przygotowywania dokumentacji dotyczącej nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz związanej z przebiegiem zatrudnienia;
  2. prowadzenia akt osobowych i aktualizacji danych w systemie kadrowo-płacowym;
  3. przygotowywania i przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowiska pracy;
  4. współpracy z PUP w zakresie staży, prac interwencyjnych i robót publicznych;
  5. sporządzania sprawozdań PFRON oraz GUS w zakresie spraw kadrowych;
  6. współpracy z komisjami socjalnymi;
  7. prowadzenia spraw statystycznych dotyczących gminnej oświaty, w części dotyczącej zadań stanowiska.
 3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2, na rzecz jednostek obsługiwanych, Stanowisko ściśle współpracuje z kierownikami jednostek objętych wspólną obsługą.
 4. Stanowisko prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej, w tym rejestr upoważnień i pełnomocnictw.

 

Zastępca Burmistrza
Paulina Gawrońska


Kompetencje

 1. Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu zadań działa na podstawie i w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.
 2. Zastępca zajmuje się problematyką inwestycji miejskich i funkcjonowania infrastruktury, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, gospodarki zielenią miejską, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.
 3. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
  1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
  2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  3. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
  4. reprezentowanie Urzędu w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
  5. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza;
  6. zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności.
 4. Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:
  1. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią;
  2. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;
  3. Referat Techniczno-Inwestycyjnego;
  4. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
  5. Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
 1. Zespół ds. Informatyki działa w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miejskich systemów teleinformatycznych oraz funkcjonowania Sieci Informatycznej Milanówka.
 2. Zespół ds. Informatyki realizuje zadania w zakresie obsługi teleinformatycznej Urzędu i jednostek obsługiwanych, dotyczące w szczególności:
  1. koordynacji działań z zakresu teleinformatyki;
  2. działań związanych z definiowaniem, monitorowaniem i usprawnianiem procesów przetwarzania informacji – w zakresie aplikacji, oprogramowania i rozwiązań teleinformatycznych;
  3. administrowania lokalną i rozległą siecią informatyczną;
  4. planów rozwoju teleinformatyki w celu zapewnienia realizacji planowanych potrzeb oraz jego kompleksowej informatyzacji;
  5. utrzymania ciągłości działania infrastruktury informatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek obsługiwanych;
  6. zapewnienia bezpieczeństwa systemów sieciowych i przetwarzanych danych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych;
  7. monitorowania wykorzystania stanowisk komputerowych i czynności na nich wykonywanych;
  8. strategii dotyczącej wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie komputerowe pod kątem spójnej, długoletniej informatyzacji;
  9. projektów teleinformatycznych prowadzonych dla potrzeb Miasta;
  10. inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej;
  11. przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie i jednostkach obsługiwanych;
  12. tworzenia, we współpracy z innymi referatami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta, projektów opracowań w zakresie rozwiązań i koncepcji informatycznych nowych systemów informatycznych;
  13. koordynowania procesu tworzenia baz danych;
  14. nadzoru nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;
  15. nadzoru nad pracami projektowymi budowy Sieci Informatycznej Milanówka;
  16. administrowania serwerownią miejską w Sieci Informatycznej Milanówka;
  17. spraw organizacyjno-technicznych związanych z rozbudową i funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego Miasta;
  18. zapewnienia rejestrowania audiowizualnego posiedzeń komisji i sesji Rady.
 3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 na rzecz jednostek obsługiwanych, Zespół ściśle współpracuje z kierownikami jednostek obsługiwanych.
 1. Zespół ds. Zamówień Publicznych działa w celu przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane finansowane ze środków Gminy, zgodnie z procedurami i zasadami udzielania tychże zamówień wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
 2. Zespół ds. Zamówień Publicznych realizuje zadania w zakresie wskazanym w ust. 1 dla komórek organizacyjnych Urzędu a w zakresie wskazanym w ust. 2 dla komórek organizacyjnych Urzędu.
 3. Do czynności podejmowanych przez Zespół ds. Zamówień Publicznych należy w szczególności w zależności od wartości danego postępowania:
  1. określenie trybu udzielenia zamówienia;
  2. opracowanie, na podstawie dokumentów przekazanych przez komórki Urzędu, Specyfikacji Warunków Zamówienia; przygotowanie Zarządzeń Burmistrza w sprawie powołania komisji przetargowej;
  3. przygotowanie Zarządzeń Burmistrza w sprawie powołania komisji przetargowej;
  4. przesyłanie ogłoszeń o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych
   lub Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
  5. zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu wraz z dokumentacja postępowania
   na stronie internetowej Zamawiającego;
  6. udział w pracach komisji przetargowej;
  7. formalne przygotowywanie wniosków do Wykonawców w sprawie prowadzonego postępowania;
  8. przygotowywanie pism we wszystkich sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
  9. przygotowywanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  10. podejmowanie czynności formalnych, z wyłączeniem sporządzania pism procesowych, związanym z wniesionymi środkami ochrony prawnej;
  11. sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przekazywanego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
  12. prowadzenie rejestru postępowań, o których mowa w ust. 1 powyżej;
  13. na podstawie informacji przekazywanych przez komórki i jednostki organizacyjne sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym.
 4. Realizując zadania, o których mowa powyżej na rzecz komórek organizacyjnych, Zespół ds. Zamówień Publicznych ściśle współpracuje z kierownikami tychże komórek
 1. Zespół Radów Prawnych działa w celu wspierania prawnego Burmistrza, pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych objętych wspólną obsługą.
 2. Zespól realizuje zadania i obowiązki radcy prawnego, w tym pomoc prawną i zastępstwo procesowe, nie realizowane przez inne podmioty.
 3. Zespół zapewnia obsługę prawną na sesjach Rady Miasta.
 4. Opinii Radcy Prawnego w zakresie zgodności z przepisami prawa wymagają:
  1. projekty uchwał Rady Miasta;
  2. projekty zarządzeń Burmistrza;
  3. projekty umów i innych oświadczeń woli Miasta przygotowane przez komórki organizacyjne Urzędu;
  4. wzory pełnomocnictw lub upoważnień udzielanych przez Burmistrza;
  5. inne sprawy przekazane do zaopiniowania przez: Burmistrza, Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika, Przewodniczącego Rady Miasta lub kierownika jednostki obsługiwanej.
 5. W razie pozytywnego zaopiniowania wzoru umowy lub innego dokumentu, projekt umowy lub dokumentu opracowany na podstawie wzoru nie wymaga parafowania przez okres jednego roku, pod warunkiem, że nie dokonano zmian przepisów w danym zakresie.