pdfZarządzenie nr 22/VIII/2021 BMM z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn.: Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Skraju (II Etap), Część 1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania budowy dwóch nowych studni głębinowych (oligoceńskich) zasilających w wodę stację uzdatniania na ul. Na Skraju w Milanówku., Część 2. Wykonanie nadzoru autorskiego zgodnie z prawem budowlanym., Część 3. Wykonanie stałego nadzoru hydrogeologicznego nad prowadzeniem prac wiertniczych i pompowań pomiarowych w trakcie robót wiertniczych dwóch studni oligoceńskich na podstawie projektu prac geologicznych wykonanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie prawo geologiczne. Zakres z prawem opcji:, Część 2. W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z prawem budowlanym., Część 3. W zakresie pełnienia stałego nadzoru hydrogeologicznego nad prowadzonymi pracami wiertniczymi i pompowań pomiarowych w trakcie robót wiertniczych dwóch studni oligoceńskich na podstawie projektu prac geologicznych wykonanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie prawo geologiczne. Postępowanie nr ZP.271.2.2.2021.JS. 167.12 KB

Udostępnij na: