Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w trybie on-line na platformie ZOOM.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Piasta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 267/31, położonej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Mazowiecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Miasta Milanówka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022–2040.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na 2022 r.
 9. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie LXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


Zobacz również

LXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: