Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację III, IV, V, VI i VII zadania publicznego w 2019 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację III, IV, V, VI i VII zadania publicznego w 2019 roku.

1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych:


Zadanie III - Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych, obejmujące:

 • upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych,
 • wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Miasta oraz rozwoju świadomości narodowej,
 • wspieranie publikacji o tematyce lokalnej,
 • edukacja na rzecz ochrony zabytków oraz kulturowej tożsamości Miasta,
 • edukacja i działania na rzecz poprawy ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni publicznej,
 • działania propagujące ideę Miasta Ogrodu,
 • wsparcie organizacji zrzeszających osoby starsze,
 • wsparcie wszelkich form aktywizacji intelektualnych i społecznych,
 • wsparcie działań rozwijających więzi międzypokoleniowe,
 • organizacja wydarzeń upowszechniających i pielęgnujących tradycję, historię
  i dziedzictwo kulturowe w Milanówku,
 • organizacja wydarzeń upowszechniających, zrzeszających oraz promujących wyroby lokalnych artystów, rzemieślników i rękodzielników.

Termin realizacji zadania: okres od 1 maja 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się 25 marca 2019 r. o godz. 9:30 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2019 r.:

Zadanie III - 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł)


Zadanie IV - Z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży, w tym:

 • organizacja zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Milanówka.

Termin realizacji zadania: okres od 1 maja 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 9:30 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

 1. Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2019 r.:

Zadanie IV - 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł)


Zadanie V - Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmujące:

 • działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia,
 • działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • wsparcie organizacji prowadzących ośrodki wsparcia,
 • działania wspierające usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych,
 • działania dążące do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji zadania: okres od 1 maja 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 10:30 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2019 r.:

Zadanie V 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy zł)


Zadanie VI - Z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w tym:

 • wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców Milanówka,
 • wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Termin realizacji zadania: okres od 1 maja 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 9:30 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2019 r.:

Zadanie VI - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł)


Zadanie VII - Z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w tym:

 • wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych;
 • wspieranie różnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dążące do usamodzielnienia się i integracji.

Termin realizacji zadania: okres od 1 czerwca 2019 r. do 20 września 2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 9:30 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2019 r.:

Zadanie VII - 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące zł)


 1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.).
 2. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka.
 3. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 4. Wkład rzeczowy nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 5. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 8. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta milanowek.pl.
 9. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.).

UWAGA: w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta należy dopisać numer rachunku bankowego oferenta.

 1. Oferty należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania oraz adres mailowy do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 2. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.
 3. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 4. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 19 kwietnia 2019 r.
 5. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich i bazy materialnej.
 6. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.
 7. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 8. W 2018 r. Gmina Milanówek przeznaczyła na realizację zadania odpowiednio:
 • Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych kwotę: 41 658,00 zł.
 • Z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży kwotę: 8 000,00 zł.
 • Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę: 27 357,00 zł.
 • Z zakresu ekologii i ochrony środowiska kwotę: 10 000,00 zł.
 • Z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży kwotę: 43 000,00 zł.

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: