Herb Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na Realizację I Zadania Publicznego w 2021 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację I zadania publicznego w 2021 roku. 

 1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych: 

 Zadanie I - Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, obejmujące 

  • wspieranie obozów szkoleniowych oraz organizacji imprez sportowo -rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 
  • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacyjnych imprez okazjonalnych na terenie Miasta, 
  • wspieranie różnych form aktywnego zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka. 
 1. Termin realizacji zadania: od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021
 2. Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2021 r.: Zadanie I – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Kwota może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 
 3. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.).
 4. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka.
 5. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 6. Wkład rzeczowy nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 7. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).
 10. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl
 11. Do oferty w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta proszę dopisać numer rachunku bankowego oferenta
 12. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.).
 13. Oferty należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 21 maja 2021 r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania, tytułem zadania oraz adresem mailowym do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
 14. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane. 
 15. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 
 16. Otwarcie ofert odbędzie się 24 maja 2021 r. o godz. 12:30 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45. 
 17. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 31 maja 2021 r. 
 18. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny formalnej i merytorycznej, która odbywa się na podstawie formularzy, których wzory są załącznikami do Programu Współpracy. 
 19. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów. 
 20. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. 
 21. Gmina Milanówek na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2019 i 2020 przeznaczyła odpowiednio kwoty 34 280,00 zł i 0,00 zł. 

 

Z up. Burmistrz Miasta Milanówka 

Ryszard Raban 

Zastępca Burmistrza 


Pliki do pobrania:

Udostępnij na: