Herb Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na Realizację IV Zadania Publicznego w 2021 roku 

 


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację IV zadania publicznego w 2021 roku. 

1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych: 

Zadanie IV - Z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: 

  • działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, 
  • działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, 
  • wsparcie organizacji prowadzących ośrodki wsparcia, 
  • działania wspierające usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych, 
  • działania dążące do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. 

2. Termin realizacji zadania: od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

3. Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2021 r.: Zadanie IV - 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Kwota może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 

4. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.). 

5. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka. 

6. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania. 

7. Wkład rzeczowy nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów realizacji zadania. 

8. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych. 

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

10. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057). 

11. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl. 

12. Do oferty w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta proszę dopisać numer rachunku bankowego oferenta

13. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.). 

14. Oferty należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 21 maja 2021 r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania, tytułem zadania oraz adresem mailowym do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

15. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane. 

16. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

17. Otwarcie ofert odbędzie się 25 maja 2021 r. o godz. 13:30 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45. 

18. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 31 maja 2021 r. 

19. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny formalnej i merytorycznej, która odbywa się na podstawie formularzy, których wzory są załącznikami do Programu Współpracy. 

21. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów. 

22. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

23. Gmina Milanówek na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2019 i 2020 przeznaczyła odpowiednio kwoty 26 630,00 zł i 12 000,00 zł. 

 

Z up. Burmistrz Miasta Milanówka 

Ryszard Raban 

Zastępca Burmistrza 


Pliki do pobrania:

Udostępnij na: