fe rp ue loga

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ IX ZADANIA PUBLICZNEGO W 2022 ROKU 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację IX zadania publicznego w 2022 roku. 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacji pozarządowej i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powierzenia realizacji następującego zadania publicznego: 

Zadanie IX: „Przygotowanie i przeprowadzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Mieszkańców Milanówka” 

Informacje o zadaniu konkursowym: 

 1. Nazwa zadania: „Przygotowanie i przeprowadzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Mieszkańców Milanówka.” (działania realizowanego w ramach projektu pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych”.) 
 2. Termin realizacji zadania: do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 listopada 2022 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2022 r. Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie. 
 3. Forma realizacji zadania: Usługa zlecona w ramach powierzenia na realizację zadania w ramach projektu pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych”. 
 4. Cel zadania:. Przygotowanie i przeprowadzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Mieszkańców Milanówka na terenie Gminy Milanówek, w ramach projektu „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Diagnoza potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych wskazała potrzebę poszerzenia działań profilaktycznych związanych z promocją zdrowia w zakresie: edukacji i profilaktyki zdrowotnej, kształtowania odpowiednich postaw prozdrowotnych promowania zdrowego stylu życia. Celem konkursu jest zaspokojenie wskazanych przez mieszkańców potrzeb poprzez wzrost dostępności usług z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności profilaktyki prozdrowotnej. 
 1. Opis zadania: 

1) Zadanie polega na realizacji działań profilaktycznych związanych z promocją zdrowia w zakresie: 

 1. edukacji i profilaktyki zdrowotnej nt. zdrowego odżywiania dla różnych grup wiekowych (połączone z nauką samodzielnego przygotowania zdrowych posiłków); 
 2. konsultacji indywidualnych z dietetykiem (układanie diet, pomiar wagi ciała); 
 3. grup wsparcia dla osób, które chciałyby zdrowo schudnąć; 
 4. kształtowania odpowiednich postaw prozdrowotnych; 
 5. promowania zdrowego stylu życia poprzez przeprowadzenie badań diagnostycznych tj.: pomiar cieśnienia tętniczego krwi, pomiar cukru, konsultacje kardiologiczne, ortopedyczne, lekarza rodzinnego , diabetologa, przeprowadzenie warsztatów nt. zdrowego stylu życia, przeciwdziałania degradacji psychofizycznej organizmu, indywidualne konsultacje psychologiczne, fizjoterapeutyczne. 

2) Zasady udzielania świadczeń:

 1. osoby biorące udział w działaniach profilaktycznych będą zobowiązane do wypełnienia formularza rekrutacyjnego do udziału w projekcie pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych”, którym dysponują Koordynatorzy Indywidualnych Planów Społecznych; 
 2. świadczenia wykonywane będą według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

3) Wymagania dla Oferenta:

 1. Oferent powinien dysponować lokalem, w którym świadczone będą usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej, położonym na terenie Gminy Milanówek;

4) Wymagania dla Oferenta w zakresie przedstawienia opisu poszczególnych działań dotyczących realizacji zadania publicznego. 

Opis działań proponowanych przez Oferenta w ramach konkursu powinien obejmować: 

 1. ofertę działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym proponowane formy działań skierowane do ww. odbiorców; 
 2. harmonogram realizacji zadania; 
 3. kalkulację kosztów; 
 4. koncepcję promocji zadania wśród mieszkańców Milanówka, z uwzględnieniem różnych kanałów komunikacji oraz z uwzględnieniem różnych kategorii wiekowych odbiorców Zadania (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, w tym seniorzy). 

5) Wskaźniki i rezultaty zadania 

 1. a) liczba uczestników realizacji zadania; 
 2. b) liczba godzin konsultacji/warsztatów/spotkań. 
 1. Środki przeznaczone na realizację Zadania 

1) Na realizację zadania w okresie od 1 listopada 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta Milanówka przeznacza łączną kwotę 126 760,00zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). Wypłata środków odbędzie się jednej transzy. 

2) Środki przeznaczone na realizację zadania pochodzą z dofinansowania projektu pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. 

3) Burmistrz Miasta Milanówka zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny; 
 2. negocjowania z Oferentami warunków i kosztów realizacji zadania publicznego. 

7. Zasady powierzenia do realizacji zadania publicznego. 

Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania publicznego na rzecz mieszkańców Milanówka zgodnie z wymogami określonymi w przyjętym Uchwałą Nr 462/LII/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 grudnia 2021 r. Programie współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 

 1. Warunki realizacji Zadania 

1) Zadanie może być realizowane wspólnie przez dwóch lub więcej oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania działania wspólnie, oferenci odpowiadają solidarnie za realizacje zadania. 

2) Nie jest możliwe pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego. 

3) Realizatorem zadania może być oferent, który dysponuje wykwalifikowaną kadrą, tj. osobami posiadającymi wiedzę w zakresie objętym zadaniem i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. 

4) Oferent jest zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w szczególności art. 21 „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”. 

5) Przy wykonywaniu zadania, realizujący kieruje się zasadą równości, a w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich odbiorców zadania publicznego. 

 1. Koszty realizacji zadania publicznego 

1) Przyznane dofinansowanie może być wydatkowane tylko na cele związane z realizowanym zadaniem publicznym tj. Przygotowanie i przeprowadzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Mieszkańców Milanówka i wyłącznie na potrzeby osób, do których jest ono adresowane. 

2) Niedozwolone jest podwójne finasowanie wydatku, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych. 

 1. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1) Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2) W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

3) Rekomendowane jest opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny. 

 1. Warunki składania Ofert

1) Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).Do oferty w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta należy dopisać numer rachunku bankowego oferenta.

2) Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.). 

3) Oferty należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 21 października 2022 r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania, tytułem zadania oraz adresem mailowym do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

4) Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane. 

5) Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 

6) Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 28 października 2022 r. 

7) Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny formalnej i merytorycznej, która odbywa się na podstawie formularzy, których wzory są zawarte w Programie współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 

8) Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Milanówka, w Zespole ds. Promocji Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl w zakładce Strefa NGO. Osobą kontaktową ze strony CUS jest P. Magdalena Jachna oraz P. Paulina Tokarska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 501 925 933. 

9) Gmina Milanówek na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w latach 2020 i 2021 przeznaczyła kwoty 18 000,00 zł i 10 000,00 zł. 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/Piotr Remiszewski 


Udostępnij na: