BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ IX ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 ROKU

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację IX zadania publicznego w 2023 roku.

1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych:

Zadanie IX - Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez:

  1. organizację różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z uwzględnieniem realizacji zajęć profilaktycznych;
  2. organizację zajęć pozalekcyjnych z programem socjoterapeutycznym
    i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych;
  3. organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dążących do usamodzielnienia się i integracji, z uwzględnieniem realizacji zajęć profilaktycznych;
  4. organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w tym z rodzin dysfunkcyjnych, z uwzględnieniem realizacji zajęć profilaktycznych;
  5. organizację zajęć promujących zdrowy styl życia, wspierających działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia;
  6. organizację zajęć dla dorosłych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Termin realizacji zadania: od 15 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

3. Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2023 r.: Zadanie IX - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kwota może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

4. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.).

5. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka i opisanie w ofercie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, które zrealizowane będą w ramach projektu.

6.  Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

7. Wkład rzeczowy nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.

8. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. 2018, poz. 2057).

11. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl w zakładce Strefa NGO.

12. Do oferty w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta proszę dopisać numer rachunku bankowego oferenta.

13. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej
w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

14. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

15. Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

16. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.).

17. Oferty należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 31 maja 2023 r. do godz. 16:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania, tytułem zadania oraz adresem mailowym do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

18. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.

19. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

20. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 12 czerwca 2023 r.

21. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny formalnej i merytorycznej, która odbywa się na podstawie formularzy, których wzory są załącznikami do Programu Współpracy.

22. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.

23. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

24. Gmina Milanówek na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2021 i 2022 przeznaczyła odpowiednio kwoty 15 000,00 zł. i 47 600 zł.

 

Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski


Pliki do pobrania

Udostępnij na: