BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ XII ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 ROKU

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację XII zadania publicznego w 2023 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacji pozarządowej i innym podmiotom, o których mowa  art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powierzenia realizacji następującego zadania publicznego:

Zadanie XII – z zakresu zdrowia publicznego poprzez „Przygotowanie i przeprowadzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Mieszkańców Milanówka”.

Informacja o zadaniu konkursowym:

1. Nazwa zadania: „Przygotowanie i przeprowadzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Mieszkańców Milanówka". (Działania realizowanego w ramach projektu
pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych”.)

2. Termin realizacji zadania: do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1.08.2023 r., a kończyć nie później niż 25.08.2023r.
Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.

3. Forma realizacji zadania: Usługa zlecona w ramach powierzenia realizacji zadania w ramach projektu pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych”.

4. Cel zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Mieszkańców Milanówka na terenie Gminy Milanówek, w ramach projektu „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Diagnoza potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych wskazała potrzebę poszerzenia działań profilaktycznych związanych z promocją zdrowia w zakresie: edukacji i profilaktyki zdrowotnej, kształtowania odpowiednich postaw prozdrowotnych promowania zdrowego stylu życia. Celem konkursu jest zaspokojenie wskazanych przez mieszkańców potrzeb poprzez wzrost dostępności usług z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności profilaktyki prozdrowotnej. 

5. Opis zadania:

 1. Zadanie polega na realizacji działań profilaktycznych związanych z promocją zdrowia poprzez:
  1. realizację działań z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej;
  2. realizację działań mających na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych;
  3. organizację dni otwartych /wykładów ze specjalistami z zakresu medycyny w tym: edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, organizacji Milanowskiego Dnia Promocji Zdrowia
 2. Wymagania dla Oferenta w zakresie przedstawienia opisu poszczególnych działań dotyczących realizacji zadania publicznego. Opis działań proponowanych przez Oferenta w ramach konkursu powinien obejmować:
   1. ofertę działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym proponowane formy działań skierowane do ww. odbiorców;
   2. harmonogram realizacji zadania;  
   3. kalkulację kosztów;
   4. koncepcję promocji zadania wśród mieszkańców Milanówka, z uwzględnieniem różnych kanałów komunikacji oraz z uwzględnieniem różnych kategorii wiekowych odbiorców Zadania (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, w tym seniorzy).

5). Wskaźniki i rezultaty zadania

 1. liczba uczestników realizacji zadania;

 2. liczba godzin konsultacji/warsztatów/spotkań.

 3. liczba dni otwartych / wykładów

6. Środki przeznaczone na realizację Zadania

 1. Na realizację zadania w okresie od 1.08.2023r. do 25.08.2023r. r. Burmistrz Miasta Milanówka przeznacza łączną kwotę 30 110,40 (słownie: trzydzieści tysięcy sto dziesięć złotych i 40/100) . Środki wypłacone będą w jednej transzy.
 2. Środki przeznaczone na realizację zadania pochodzą z dofinansowania projektu pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
 3. Burmistrz Miasta Milanówka zastrzega sobie prawo do:
  1. odwołania konkursu bez podania przyczyny;
  2. unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
  3. rozstrzygnięcia konkursu również w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
  4. negocjowania z Oferentami warunków i kosztów realizacji zadania publicznego.
 4. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania publicznego na rzecz mieszkańców Milanówka zgodnie z wymogami określonymi w przyjętym Uchwałą Nr 572/LXXIII/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 października 2022 r. Programie Współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

7. Warunki realizacji Zadania

 1. Zadanie może być realizowane wspólnie przez dwóch lub więcej oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania działania wspólnie, oferenci odpowiadają solidarnie za realizacje zadania.
 2. Nie jest możliwe pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 3. Oferent jest zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w szczególności art. 21 „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”.
 4. Przy wykonywaniu zadania, realizujący kieruje się zasadą równości, a w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich odbiorców zadania publicznego.

9. Koszty realizacji zadania publicznego

 1. Przyznane dofinansowanie może być wydatkowane tylko na cele związane z realizowanym zadaniem publicznym tj. Przygotowanie i przeprowadzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Mieszkańców Milanówka i wyłącznie na potrzeby osób, do których jest ono adresowane.
 2. Niedozwolone jest podwójne finasowanie wydatku, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.

8. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 1. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
 3. Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

9. Warunki składania Ofert.

 1. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U., poz. 2057). Do oferty w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta należy dopisać nr rachunku bankowego oferenta.
 2. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl Osobą kontaktową ze strony CUS jest p. Magdalena Jachna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 797-832-787 oraz p. Paulina Tokarska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.).
 5. Oferty należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 21.07.2023 r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45,
  05–822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania, tytułem zadania oraz adresem mailowym do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.
 7. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 8. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 28.07.2023 r.
 9. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny formalnej i merytorycznej, która odbywa się na podstawie formularzy, których wzory są zawarte w Programie Współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
 10. Gmina Milanówek na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w latach 2021 i 2022 przeznaczyła odpowiednio kwoty 0,00 zł i 126 760,00 zł.

 

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/ Piotr Remiszewski


Pliki do pobrania:

pdfZarządzenie nr 126/VIII/2023 BMM z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację XII zadania publicznego w 2023 roku168.98 KB

pdfOgłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej274.75 KB

pdfZarządzenie nr 141/VIII/2023 BMM z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację XII zadania publicznego w 2023 roku308.26 KB

pdfRozpatrzenie ofert konkursowych na realizację zdania publicznego w 2023 r. 188.75 KB

Udostępnij na: