BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ III ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024 ROKU

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację III zadania publicznego w 2024 roku.

 1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym
  i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych:

Zadanie III - z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych, w tym:

 • upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych,
 • wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Miasta oraz rozwoju świadomości narodowej,
 • wspieranie publikacji o tematyce lokalnej,
 • edukacja na rzecz ochrony zabytków oraz kulturowej tożsamości Miasta,
 • edukacja i działania na rzecz poprawy ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni publicznej,
 • działania propagujące ideę Miasta Ogrodu,
 • wsparcie organizacji zrzeszających osoby starsze,
 • wsparcie wszelkich form aktywizacji intelektualnych i społecznych,
 • wsparcie działań rozwijających więzi międzypokoleniowe,
 • organizacja wydarzeń upowszechniających i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w Milanówku,
 • organizacja wydarzeń upowszechniających, zrzeszających oraz promujących wyroby lokalnych artystów, rzemieślników i rękodzielników.
 1. Termin realizacji zadania: od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
 2. Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania
  w 2024 r.: Zadanie III - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
  Kwota może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 3. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571).
 4. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka.
 5. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 6. Wkład rzeczowy nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 7. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane
  z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).
 10. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta milanowek.pl w zakładce Strefa NGO.
 11. Do oferty w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta proszę dopisać numer rachunku bankowego oferenta.
 12. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej
  w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 13. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest
  w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
 14. Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
 15. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.).
 16. Oferty należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 31 stycznia 2024 r. do godz. 16:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania, tytułem zadania oraz adresem mailowym do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 17. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.
 18. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 19. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 29 lutego 2024 r.
 20. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny formalnej i merytorycznej, która odbywa się na podstawie formularzy, których wzory są załącznikami do Programu Współpracy.
 21. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.
 22. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 23. Gmina Milanówek na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych, w latach 2022 i 2023 przeznaczyła odpowiednio kwoty 10 000,00 zł i 10 000,00 zł.

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

Piotr Remiszewski


 pdfZarządzenie nr 8/VIII/2024 BMM z dnia 9 stycznia 2024 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację III zadania publicznego w 2024 roku188.69 KB

pdfOgłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej274.68 KB

pdfZarządzenie nr 19 /VIII/2024 BMM z dnia 25 stycznia 2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację III zadania publicznego w 2024 roku 433.91 KB

pdfRozpatrzenie ofert konkursowych na realizację zadania publicznego w 2024 r.132.67 KB

Udostępnij na: