Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 27 października 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2020 r.;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.;
  4. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej działkę 8/1 obr. 05-06 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy dzierżawy;
  5. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Czubińskiej, oznaczoną jako działki ew. nr 43/1, 46/1 i 182/3 z obrębu 05-11 w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego
  6. przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2021;
  7. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
 6. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie XXXV Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik


Zobacz również:

XXXV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: