pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 40/4 z obrębu 07-07 przy ul. Na Uboczu w Milanówku138.53 KB

pdfUchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parku Lasockiego w Milanówku184.07 KB

pdfUchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2” 192.18 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok142.65 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Milanówku przy ul. Kościuszki 35 z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych pn. centrum mieszkalno-opiekuńcze oraz na działalność Milanowskiego Centrum Usług Społecznych (powstałego z przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku) 187.29 KB

pdfUchwała w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek371.68 KB

pdfUchwała w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek 222.11 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Milanówka na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych Miasta Milanówka, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. 236.48 KB

pdfUchwała w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”274.58 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”249.93 KB

 

 

Udostępnij na: