pdfUchwała w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Milanówka127.41 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Milanówka na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych Miasta Milanówka, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.241.54 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036131.1 KB 

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok225.67 KB 

pdfUchwała w sprawie: utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”166.2 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” 180.46 KB

pdfUchwała w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 181.29 KB

pdfUchwała w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka.240.47 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07-06, położoną w Milanówku przy ul. Łąkowej162.2 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 23/2 w obrębie 05-15, położonej przy ul. Krakowskiej w Milanówku161.44 KB

pdfUchwała w sprawie: zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa145.59 KB 

pdfUchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka10.62 MB

Udostępnij na: