pdfUchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku w sprawie wyrażenia zgód na zwarcie umów dzierżawy na okres przekraczający 3 lata269 KB

pdfUchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku w sprawie budowy infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Milanówka271.26 KB 

pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie inwestycji przebudowa Targowiska Miejskiego w Milanówku268.75 KB

pdfUchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania „Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie chodnika”154.33 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia rezygnacji Radnego Kamila Bialika z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka168.89 KB 

pdfUchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka284.32 KB 

pdfAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka300.86 KB 

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E–usługi - Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020165.47 KB

pdfUchwała zmieniająca uchwałę 129/XVII/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu220.72 KB.

pdfUchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu219.77 KB 

pdfUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za rok 2020145.29 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku160.38 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Miasta Milanówka146.83 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2020 rok158.63 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2021 r198.81 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 43/1, 46/1 i 182/3 w obrębie 05-11, położonych w Milanówku przy ul. Dziewanny163.24 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 67/7 i 127/2 w obrębie 05-16, położonych w Milanówku w drodze bocznej od ul. Kochanowskiego163.51 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 49/16 i 52/8 w obrębie 06-18, położonych w Milanówku przy ul. Łąkowej162.85 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 106 w obrębie 05-03, położonej w Milanówku, przy ul. Marzeń161.36 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 64/4 i 136 w obrębie 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Sowiej oraz nr 135 w obrębie 05-03, położonej w Milanówku przy ul. Żurawiej162.03 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 7/5 w obrębie 07-04, położonej w Milanówku przy ul. Wierzbowej162.02 KBj

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 49/16 i 52/8 w obrębie 06-18, położonych w Milanówku przy ul. Chabrów162.65 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 43/1, 46/1 i 182/3 w obrębie 05-11, położonych w Milanówku przy ul. Dziewanny162.92 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83/89 w obrębie 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Gospodarskiej161.35 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07-06, położonej przy ul. Łąkowej/Średniej w Milanówku162.47 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50 i 83/58 w obrębie 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej161.67 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości136.53 KB

Udostępnij na: