pdfUchwała w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Miasta Milanówka 189.68 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036131.78 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2021 rok242.37 KB

pdfUchwała w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków122 KB

pdfUchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2022 r.88.25 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości150.39 KB

Udostępnij na: