pdfUchwała w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2024185.65 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka.215.47 KB

pdfUchwała w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku.313.53 KB

pdfUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok172.06 KB

pdfUchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek324.58 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Milanówka120.31 KB

Projekt Studium - dokumenty

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045117.66 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok123.48 KB

pdfAutopoprawka z dnia 17.11.2023 roku w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023272 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Grudowskiej, Zawąskiej i Długiej177.9 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dot. nie wywiązania się Gminy Milanówek z ustawowego obowiązku przedstawienia analizy zagrożeń dot. bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, sportu etc. w odniesieniu do niewyznaczonych obszarów wodnych.186.75 KB

pdfUchwała w sprawie podjęcia uchwały/stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.177.23 KB

 pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. braku przejścia chodnikiem na ul. Wojska Polskiego.185.82 KB

Udostępnij na: