pdfUchwała w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego77.27 KB

pdfUchwała w sprawie zasad określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zab ytków lub znajdujących się jedynie w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Milanówek, nie stanowiących jej wyłącznej własności.444.96 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2024 rok6.19 MB

 pdfAutopoprawka nr 1 z dnia 12.12.2023 r. do projektu uchwały WPF na lata 2024 -2039198.17 KB

pdfAutopoprawka nr 2 z dnia 14 grudnia po do projektu uchwały WPF na lata 2024-2039 334.87 KB

pdfAutopoprawka nr 1 z dnia 12.12.2023 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok212.75 KB

pdfTreść uchwały budżetowej na rok 2024 po autopoprawce nr 1142.63 KB

pdfUchwała w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023196.1 KB

pdfUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez BMM projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2024 rok.128.15 KB

pdfUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez BMM projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2039125.16 KB

pdfUchwała w sprawie w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok218.55 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+"267.56 KB

 pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045207.87 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. utwardzenia drogi dojazdowej do posesji przy ul. Jerzyków w Milanówku185.97 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. naprawy nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Piasta184.72 KB

 pdfProjekt uchwały budżetowej na 2024 rok143.46 KB

Udostępnij na: