pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok227.15 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024 - 2039209.09 KB

pdfUchwała w sprawie: planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej172.02 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 747/XCVI/24 RMM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. zablokowania wjazdu na teren zielony Turczynka poprzez przywrócenie szlabanu258.21 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2024268.29 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały nr 715/XCII/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.105.18 KB

pdfUchwała w sprawie: kontynuacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok90.69 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku180.76 KB

pdfUchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Milanówek na lata 2024 – 203088.77 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku180.76 KB

pdfUchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 755/XCVIII/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2024-202566.73 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 56/14, 56/9, 65/15, 66/21, 66/22, 66/24, 66/26, 66/28, 66/30 obręb 07-06, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej, w trybie bezprzetargowym353.68 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 71/9 obręb 05-05, położonej w Milanówku przy ul. Dalekiej362.8 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/16 z obrębu 06-10, położoną w Milanówku przy ul. Królewskiej356.81 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. remontu drogi gminnej Piotra Wysockiego w Milanówku.191.55 KB

pdfUchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego137.16 KB

Udostępnij na: