Herb Rady Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Miasta Milanówka. 
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 4. Sprawozdanie Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
  • Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019;
  • ograniczenia w godzinach nocnych, sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Milanówka;
  • Statutu Miasta Milanówka;
  • wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję w latach 2016-2019.
 6. Rozpatrzenie skarg mieszkańców.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie XLVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: