Herb Rady Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu IV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019 – 2024,
  2. budżetu miasta Milanówka na 2019 rok.
   • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
   • przedstawienie opinii stałych Komisji Rady,
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
   • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady,
   • dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
   • głosowanie budżetu Miasta Milanówka na 2019 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji dla Powiatu Grodziskiego na budowę dwóch rond przy wiadukcie w Milanówku;
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Stokrotki w Milanówku;
  3. uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Milanówek na lata 2019-2021;
  4. ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z nieodpłatnej pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023;
  5. ustanowienia dla Miasta Milanówka wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie IV Sesji Rady Miasta Milanówka

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

Janina Moława

Udostępnij na: