herb rmmUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu V Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy
ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie V Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019–2024;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2019 r.;
  3. udzielenia pomocy rzeczowej w postaci wykonania koncepcji przebudowy pięciu skrzyżowań
   na drogach powiatowych w obrębie wiaduktu zlokalizowanego na ulicy Smoleńskiego
   w Milanówku;
  4. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości przy ul. Łąkowej;
  5. określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego;
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Kazimierzowskiej w Milanówku
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 11 w Milanówku.
  8. zatwierdzenia koncepcji utworzenia i realizacji zadania projektowego pn. „Męska Szopa” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych;
  9. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących projektu budowy parkingów Park & Ride w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020;
  10. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Milanówka na lata 2019–2040” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”;
  11. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Milanówek oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
  12. nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;
  13. stanowienia o kierunkach działania burmistrza miasta Milanówka;
  14. zmiany w Uchwale Nr 35/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Milanówka do Związku Miasta Polskich
 5. Rozpatrzenie skarg mieszkańców.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie V Sesji Rady Miasta Milanówka.

Projekty uchwał:

https://www.milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/rada-miasta/sesje-rady-miasta-milanowka/projekty-uchwal/11844-v-sesja-rady-miasta-milanowka-projekty-uchwal

Zachęcamy do oglądania posiedzenia sesji na żywo - link do transmisji 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Henryk Dąbek

Udostępnij na: