herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu VIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Milanówka;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019–2024;
  3. zmian budżetu miasta Milanówka na 2019 r.;
  4. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku;
  5. zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówka;
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Lazurową w Milanówku;
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 2/15, 2/25 i 2/26 z obrębu 06-10 przy ul. Rososzańskiej w Milanówku;
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 133 z obrębu 06-03 przy ul. Krzywej w Milanówku;
  9. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2019 na terenie Miasta Milanówka;
  10. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za rok 2018,
  11. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2018 rok;
  12. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek”.
 5. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie VIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława

Udostępnij na: