Herb Rady Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu IX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie IX Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Milanówka za 2018 rok – debata.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Milanówka.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2018:
  • prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2018,
  • opinie Komisji branżowych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka
   za rok 2018,
  • dyskusja,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2018,
  • opinia Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2018,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2018,
  • podjęcie uchwały dot. absolutorium dla Burmistrza Miasta Milanówka z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019–2024;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2019 r.;
  3. zmiany ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;
  4. wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Milanówek od dnia 1 sierpnia 2019 r. oraz wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso;
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 67 z obrębu 06-19 przy ul. Kasztanowej w Milanówku;
  6. zmiany Uchwały Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 r.
   w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg;
  7. przyznania dotacji celowych w roku 2019 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Milanówka;
  8. zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówka;
  9. podjęcia współdziałania z Gminą Brwinów przy utwardzeniem jezdni ulicy Owczarskiej;
  10. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku;
  11. przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. na lata 2019-2021;
  12. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Milanówka;
  13. ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”;
  14. zmiany uchwały Nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego;
  15. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2018;
  16. ustanowienia kierunków działania organu wykonawczego w 2019 r.;
  17. powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
 9. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie IX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława

Zobacz również:

Udostępnij na: