Herb Rady Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu X Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie X Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Ślubowanie radnego Mateusza Macieja Konopki i wydanie zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Milanówka.
 4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 7. Informacja z wykonania budżetu miasta Milanówka za pierwsze półrocze 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu miast na 2019 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019-2026;
  3. określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku;
  4. zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;
  5. wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Milanówek od dnia 1 października 2019 roku oraz wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso;
  6. zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup pojazdów do obsługi komunikacji miejskiej;
  7. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul.Myśliwiecką, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 83/40 i 83/70 z obrębu 05-03 w Milanówku;
  9. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul.Myśliwiecką, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 83/58 i 83/78 z obrębu 05-03 w Milanówku;
  10. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul.Myśliwiecką, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 83/58 i 83/78 z obrębu 05-03 w Milanówku;
  11. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul.Myśliwiecką, oznaczoną jako działka ew. nr 83/78 z obrębu 05-03 w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  12. zmiany Uchwały Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg;
  13. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 29/5 05-16, położonej pod ul. Feliksa Dzierżanowskiego;
  14. wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnych służebności gruntowych na nieruchomości przeznaczonej pod drogę wewnętrzną;
  15. uchylenia uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości „Turczynek” położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2, będącej własnością Gminy Milanówek;
  16. przystąpienia Miasta Milanówka do Unii Miasteczek Polskich oraz wskazania reprezentanta;
  17. zmiany uchwały Nr 120/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Milanówek do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
  18. regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku;
  19. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka;
  20. zmieniająca uchwałę Nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym;
  21. ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”;
  22. przyjęcia „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Miasta Milanówka”;
  23. zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój-Aktywność-Praca”.
 9. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie X Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława


Zobacz również:

Udostępnij na: