Herb Rady Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 17 października 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00 w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Autoprezentacja Społecznej Rady Gospodarczej. 
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019-2026;
  2. zmian budżetu miast na 2019 rok;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok;
  4. zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;
  5. zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup pojazdów do obsługi komunikacji miejskiej;
  6. zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;
  7. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2”;
  8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wiatraczna – w rejonie ulic Cicha i Promyka”;
  9. honorowego obywatelstwa Gminy Milanówekoraz zasad i trybu jego nadawania;
  10. zmiany w Uchwale Nr 6/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka.
 7. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie XI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława


Zobacz również:

Udostępnij na: