Herb Rady Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XVII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029;
  2. zmian budżetu miast na 2020 rok;
  3. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Milanówka;
  4. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 9 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  5. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 9 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  6. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 12 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  7. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 12 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  8. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 12 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  9. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 12 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  10. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 12 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  11. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 12 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  12. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 12 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  13. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 12,5 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  14. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 13 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  15. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 14 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  16. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 18,27 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  17. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 22 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  18. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 22 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  19. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 24 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  20. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 24 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  21. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 25,8 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  22. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 26 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  23. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 29 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  24. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 30 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  25. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 30 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  26. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 31 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  27. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 31,2 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  28. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 36 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  29. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 37,62 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  30. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 39,5 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  31. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 45 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  32. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat części nieruchomości o pow. 45 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
  33. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 81/1 z obr. 06-08, położonej przy ul. Warszawskiej w Milanówku;
  34. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 71 z obrębu 05-08 przy ul. Przerwanej w Milanówku;
  35. zmiany Uchwały Nr 90/XIV/99 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku położonym w Milanówku przy ul. Piłsudskiego 33, będących własnością Gminy Miasto Milanówek oraz zasad płatności za te lokale;
  36. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Milanówek, położonych w budynku przy ul. Piłsudskiego 33 w Milanówku;
  37. zmiany Uchwały Nr 84/X/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku położonym w Milanówku przy ul. Okólnej 3, będących własnością Gminy Miasto Milanówek oraz zasad płatności za te lokale;
  38. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Milanówek, położonych w budynku przy ul. Okólnej 3 w Milanówku;
  39. zmiany Uchwały Nr 172/XXV/00 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Milanówku przy ulicy Inżynierskiej 13/15 na tzw. osiedlu „Inżynierska” będących własnością Gminy Miasto Milanówek oraz zasad płatności za te lokale;
  40. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Milanówek, położonych w budynku przy ul. Inżynierskiej 13/15 w Milanówku;
  41. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2, będącej własnością Gminy Milanówek, stanowiącej zespół willowo-parkowy “Turczynek”;
  42. ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku;
  43. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek;
  44. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2019/2020;
  45. zmiany uchwały Nr 146/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 roku dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka;
  46. zmieniająca uchwałę Nr 143/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020;
  47. określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy Milanówek”;
  48. określenia szczegółowych zasad i trybu występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą;
  49. zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup pojazdów do obsługikomunikacji miejskiej.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie XVII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława


Zobacz również:

Udostępnij na: