Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie XXI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 2 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029;
  2. zmian budżetu miasta na 2020 rok;
  3. udzielenia pomocy rzeczowej w postaci studium wykonalności rond na drogach powiatowych w Milanówku;
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5/1 z obrębu 07-01 w Milanówku;
  5. ustanowienia pomnika przyrody;
  6. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na terenie działki nr ew. 82 obręb 05-17 przy ulicy Mickiewicza 4 w Milanówku;
  7. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu ‘Turczynek A” w Milanówku;
  8. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej przy ul. Literackiej w Milanówku;
  9. zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych;
  10. zmiany Uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka
  11. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego;
  12. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Milanówka dotyczącego dramatycznej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Milanówek, a także konieczności podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych oraz organizacyjnych w sferze funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce;
  13. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka
  14. kierunków działania Burmistrza Miasta Milanówka, dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Miasta Milanówka;
  15. zmiany w Uchwale Nr 6/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka
 6. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie XXI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława


Zobacz również:

Udostępnij na: