Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie XXVI Sesji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się on-line w dniu 21 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 81/1 z obr. 06-08 położonej przy ul. Warszawskiej w Milanówku;
  2. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2020 r.;
  3. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku;
  4. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2020;
  5. zasad udzielania ulg od należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Gminie Milanówek za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
  6. powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka;
  7. zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Milanówku;
  8. wprowadzenia zasad korzystania z Targowiska Miejskiego w Milanówku.
  9. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu ‘Turczynek A” w Milanówku;
  10. planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
  11. zmiany w Uchwale Nr 6/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka
 6. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie XXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka
Kamil Bialik


Zobacz również:

Udostępnij na: