Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie XXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się on-line w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029;
  2. zmian budżetu miast na 2020 rok;
  3. emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego przebudowy i zarządzania ul. Owczarską w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni;
  5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 81/1 z obr. 06-08, położonej przy ul. Warszawskiej w Milanówku;
  6. wyrażenia zgody na: zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 7 obr. 06-20 położoną w Milanówku przy ul. Wysokiej 12, odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości;
  7. wyrażenia zgody na: zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 5 obr. 06-20 położoną w Milanówku przy ul. Wysokiej 16, odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości;
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną –ul. Jerzyków w Milanówku;
  9. przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Milanówka na lata 2019-2040;
  10. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego;
  11. zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;
  12. uchylenia Uchwały Nr 228/XXVI/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2020 r.;
  13. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Podkowa Leśna o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej.
 6. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka
Kamil Bialik


Zobacz również:

Udostępnij na: