herb rmmUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 15.00. Dla mieszkańców chcących wziąć udział w posiedzeniu sesji zostanie zorganizowane stanowisko z dostępem on-line do obrad w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Milanówek za 2019 rok – debata.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Milanówka.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2019:
  1. prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2019,
  2. opinie Komisji branżowych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka
   za rok 2019,
  3. dyskusja,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2019,
  5. opinia Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2019,
  6. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  7. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2019,
  8. podjęcie uchwały dot. absolutorium dla Burmistrza Miasta Milanówka z tytułu wykonania budżetu
   za rok 2019.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2020 r.;
  3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2020/2021;
  4. zmiany Uchwały Nr 391/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu;
  5. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących modernizacji Targowiska Miejskiego w Milanówku;
  6. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora Okręgowego
   w Warszawie na Uchwałę Rady Miasta nr 48/VII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek i odpowiedzi na skargę.
 9. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady Miasta Milanówka
 11. Sprawy różne
 12. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miasta Milanówka

 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik


Zobacz również:

Udostępnij na: