Herb Miasta MilanówkaBurmistrz Miasta Milanówka ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług  z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka, finansowanych z budżetu Gminy Milanówek.

I. Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie bezpłatnych gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka w ramach przeznaczonych przez gminę środków finansowych na realizację zadania.

Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy mieszkaniec Milanówka, który:

 • złoży oświadczenie o miejscu zamieszkania wraz z potwierdzeniem,
 • posiada skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”),
 • nie korzystał z rehabilitacji finansowanej przez Gminę Milanówek w ciągu ostatnich
  6 miesięcy

– według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Konkurs jest uzupełnieniem potrzeb świadczeń rehabilitacyjnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i uwzględnia:

 1. zgłaszane przez mieszkańców gminy potrzeby w tym zakresie,
 2. mapę potrzeb zdrowotnych,
 3. priorytet 4 dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej województwa mazowieckiego tj. zapewnienie kompleksowej opieki rehabilitacyjnej, którego celem jest między innymi zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych,
 4. stan dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej na terenie województwa mazowieckiego.

Katalog wymaganych w ofercie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej:

Kod świadczenia

Rodzaj zabiegu

Wartość punktu
w warunkach ambulatoryjnych

KINEZYTERAPIA

068

Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem

6

075

Ćwiczenia wspomagane

8

015

Wyciągi

7

MASAŻ

019

Masaż suchy – częściowy – minimum 20 minut na jednego pacjenta, w tym min. 15 minut czynnego masażu

10

ELEKTROLECZNICTWO

024

Galwanizacja

4

025

Jonoforeza

5

028

Elektrostymulacja

7

030

Prądy diadynamiczne

4

031

Prądy interferencyjne

4

032

Prądy TENS

4

035

Ultradźwięki miejscowe

6

036

Ultrafonoforeza

7

LECZENIE POLEM MAGNETYCZNYM

037

Impulsowe pole magnetyczne wysokiej częstotliwości

6

039

Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

3

ŚWIATŁO LECZNICTWO I TERMOTERAPIA

076

Naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym – miejscowe

3

043

Laseroterapia punktowa

6

KRIOTERAPIA

074

Krioterapia miejscowa

8

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 15 000,00 zł miesięcznie brutto (słownie złotych: piętnaście tysięcy),
 2. Całkowita wartość budżetu na wykonanie zadania w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy).

Świadczenia będą finansowane na podstawie zawartej umowy między Gminą Milanówek a Świadczeniodawcą wyłonionym w konkursie ofert - zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.). U świadczeniodawców, będących stroną umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka obejmować będą wyłącznie świadczenia udzielane ponad kwotę zobowiązania z NFZ.

III. Okres realizacji zadania

Czas realizacji zadania -  od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2019 r.

IV. Wymagania stawiane świadczeniodawcom

W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2190 ze zm.) zwane dalej oferentami.

Oferent powinien:

 • być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1728);
 • dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych - zabiegi mają się odbywać pod nadzorem co najmniej jednego magistra fizjoterapii;
 • dysponować lokalem, w którym świadczone będą usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej, położonym na terenie Gminy Milanówek;
 • spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
 • dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do realizacji świadczeń
  w zakresie rehabilitacji leczniczej;
 • zapewnić mieszkańcom Milanówka dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej w dni powszednie od poniedziałku do piątku, co najmniej 5 godzin dziennie, z zastrzeżeniem świadczenia usług przynajmniej jednego dnia do godziny 18:00.

V. Zasady udzielania świadczeń

Miesięcznie świadczenia będą udzielane do wyczerpania zryczałtowanego limitu 15 000,00 zł. W przypadku niewykorzystania kwoty w całości w danym miesiącu, niewykorzystane środki można rozliczyć w kolejnych miesiącach. Świadczeniodawca powinien prowadzić zapisy na zabiegi z zakresu rehabilitacji leczniczej. Świadczenie finansowane z budżetu gminy nie może być finansowane również z innych źródeł i wchodzić w kolizję ze świadczeniami finansowanymi z NFZ.

VI. Termin i miejsce składania ofert

Kompletne oferty na realizację świadczeń gwarantowanych usług z  zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka, finansowanych z budżetu Gminy Milanówek należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka,  ul. Kościuszki 45 lub w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4 w terminie do 12 lutego 2019 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji leczniczej” lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Milanówka

Kościuszki 45

05-822 Milanówek

Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Tryb pracy Komisji Konkursowej oraz formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej www.milanowek.pl  zakładka: Konkursy ofert.

Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie podane się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gmina zastrzega:

 1. Konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
 2. Możliwość podziału środków między dwóch Oferentów, którzy zaproponują jednakową cenę za 1 pkt udzielonych świadczeń, bądź przedstawią najkorzystniejsze oferty spełniające wszystkie wymogi przewidziane w ogłoszeniu.
 3. Prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 4. Prawo wezwania Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.

VII. Ze Świadczeniodawcą/Świadczeniodawcami wyłonionymi w Konkursie, zostanie podpisana stosowna umowa.

VIII. Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Wąsińska - Jano - Kierownik Referatu Oświaty tel. (22) 758-30-61 w. 185.

Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: