Herb Miasta MilanówkaBurmistrz Miasta Milanówka ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy do przeprowadzenia Profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Milanówka w wieku 65 lat i starszych w 2019 roku

I. Przedmiot konkursu ofert
Przedmiotem konkursu ofert jest przeprowadzenie Profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Milanówka w wieku 65 lat i starszych w 2019 roku polegająca na wykonaniu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych zamieszkałych w Milanówku w ramach przeznaczonych przez Gminę Milanówek środków finansowych na realizację zadania.

II. Informacje dotyczące zadania
Celem szczepień przeciwko grypie jest polepszenie stanu zdrowia lokalnej ludności, poprzez zmniejszenie przypadków zachorowania na grypę u osób starszych oraz powikłań pogrypowych, takich jak: zapalenie płuc, choroby mózgowo - naczyniowe i sercowo-naczyniowe stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia.
Do wzięcia udziału w akcji profilaktycznych szczepień uprawniony będzie każdy kto łącznie spełni kryteria jej kwalifikacji. A mianowicie:

1) posiada zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań na wykonanie szczepienia
2) ma ukończone 65 lat lub więcej,
3) posiada meldunek na terenie Gminy Milanówek bądź (w przypadku braku meldunku) złoży oświadczenie wraz z potwierdzeniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Milanówek w postaci kserokopii pierwszej strony zeznania podatkowego od osób fizycznych (PIT) za rok 2018 z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim.
Do szczepień zostanie wykorzystana szczepionka czterowalentna, wybrana przez wykonawcę zadania, spośród szczepionek dostępnych na rynku. Szczepionki ochronne przeciwko grypie muszą być o zaktualizowanym składzie i zgodne z aktualnymi zaleceniami na sezon 2019/2020.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu
Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na realizację zadania: 20 000,00 zł, w tym m.in. koszt zakupu szczepionki, podanie szczepionki.

IV. Wymagania stawiane oferentom
W konkursie może wziąć udział podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), który świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie Gminy Milanówek.
Oferent powinien:

1) określić cenę jednostkową brutto szczepienia nie większą niż 45,00 zł brutto, przez którą należy rozumieć cenę ryczałtową, która obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania szczepienia jednemu pacjentowi;
2) podać liczbę zarejestrowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej u siebie pacjentów - mieszkańców Milanówka urodzonych w 1954 r. i starszych;
3) wykonywać umowę zgodnie z przepisami prawa, zachowaniem praw pacjenta, należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej gwarantując najwyższą jakość szczepień;
4) zapewnić kadrę o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach do realizacji szczepień;
5) dysponować lokalem, w którym będą wykonywane szczepienia na terenie Gminy Milanówek spełniającym co najmniej minimalne warunki określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz.595);
6) zapewnić jednorazowy sprzęt medyczny do wykonania szczepień zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki;
7) dysponować obowiązkową polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane w wykonywaniu szczepień objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 866) oraz zobowiąże się do jej utrzymania przez cały okres realizowania umowy;
8) prowadzić rejestr uczestników akcji poprzez zbieranie Deklaracji uczestnictwa, a także prowadzić dokumentację medyczną związaną z realizacją Programu oraz sporządzić sprawozdanie;
9) zbierać i przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu ochrony stanu zdrowia i zapewnić pełną gwarancję ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 2016 r., Nr 119, poz. 1).

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonaniu szczepień objętych przedmiotem umowy ponosi wykonawca zadania.

V. Termin i warunki realizacji Programu:

 1. Szczepienia będą realizowane na terenie Gminy Milanówek od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 10 grudnia 2019 r., a ich odbiorcami będą mieszkańcy, w wieku 65 lat i starsi, którzy są zameldowani na terenie Gminy Milanówek, bądź złożą stosowne oświadczenie wraz z potwierdzeniem miejsca zamieszkania.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
 3. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwracana będzie szczególna uwaga na:
  1. realizowanie zadania merytorycznego, zgodne z przyjętymi warunkami,
  2. informowanie społeczności lokalnej przez wykonawcę przeprowadzającego szczepienie o powierzonym do realizacji zadaniu.

VI. Terminy i warunki składania ofert:
Kompletne oferty na realizację szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Milanówka w wieku 65 lat i starszych należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
w terminie do 27 września 2019 r. do godz. 12.00

Oferty można składać osobiście:

 • w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub
 • w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4
 • w zamkniętych kopertach z napisem Konkurs ofert - wybór wykonawcy do przeprowadzenia Profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Milanówka w wieku 65 lat i starszych w 2019 roku.
 • lub przesłać na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05 - 822 Milanówek

Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Formularz ofertowy można pobrać osobiście w Referacie Oświaty Urzędu Miasta Milanówka (II piętro) ul. Kościuszki 45 lub ze strony internetowej www.milanowek.pl zakładka: Konkursy ofert.

GMINA ZASTRZEGA:
1) możliwość podziału środków między kilku wykonawców, którzy zaproponują jednakową cenę za szczepienie, kierując się przy tym:
a) liczbą adresatów szczepień zarejestrowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej u danego wykonawcy
b) zadeklarowaną liczbą adresatów szczepień, którą wykonawca jest w stanie zrealizować;
2) Konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta;
3) prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny;
4) prawo wezwania oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.

VII. Z wykonawcą/wykonawcami wyłonionymi w Konkursie, podpisana zostanie stosowna umowa.
VIII. Dodatkowych informacji udziela:

Bożena Ciesielka - Kierownik Referatu Oświaty
tel. 22 758 30 61 w. 116.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 (centrala) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych przez oferenta/oferentów dokumentach jest niezbędne dla potrzeb związanych z wyłonieniem wykonawcy/wykonawców do przeprowadzenia Profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Milanówka w wieku 65 lat i starszych w 2019 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 2016 r., Nr 119, poz. 1).

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: