Herb Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka, finansowanych z budżetu Gminy Milanówek


I. Przedmiot konkursu ofert
Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie bezpłatnych gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka w ramach przeznaczonych przez gminę środków finansowych na realizację zadania.
Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy mieszkaniec Milanówka, który:
1) złoży oświadczenie o miejscu zamieszkania wraz z potwierdzeniem,
2) posiada skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”),
3) nie korzystał z rehabilitacji finansowanej przez Gminę Milanówek w ciągu ostatnich 6 miesięcy
– według kolejności zgłoszeń i w granicach wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.


Konkurs jest uzupełnieniem potrzeb świadczeń rehabilitacyjnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i uwzględnia:
a) zgłaszane przez mieszkańców gminy potrzeby w tym zakresie,
b) mapę potrzeb zdrowotnych,
c) priorytet 4 dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej województwa mazowieckiego tj. zapewnienie kompleksowej opieki rehabilitacyjnej, którego celem jest między innymi zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych,
d) stan dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej na terenie województwa mazowieckiego.


Katalog wymaganych w ofercie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej:

 Rozpiska ofert zabiegów

 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 17 000,00 zł miesięcznie brutto (słownie złotych: siedemnaście tysięcy),
2. Całkowita wartość budżetu na wykonanie zadania w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty 187 000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy).
Świadczenia będą finansowane na podstawie zawartej umowy między Gminą Milanówek a Świadczeniodawcą wyłonionym w konkursie ofert - zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.). U świadczeniodawców, będących stroną umowy o udzielanie
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka obejmować będą wyłącznie świadczenia udzielane ponad kwotę zobowiązania z NFZ.


III. Okres realizacji zadania
Czas realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2021 r.


IV. Wymagania stawiane świadczeniodawcom
W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) zwane dalej oferentami.


Oferent powinien:
1) być podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 866);
3) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych - zabiegi mają się odbywać pod nadzorem co najmniej jednego magistra fizjoterapii;
4) dysponować lokalem, w którym świadczone będą usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej, położonym na terenie Gminy Milanówek;
5) spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595 ze zm.);
6) dysponować specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną do realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej;
7) zapewnić mieszkańcom Milanówka dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej w dni powszednie od poniedziałku do piątku, co najmniej 5 godzin dziennie, z zastrzeżeniem świadczenia usług przynajmniej jednego dnia do godziny 18:00.


V. Zasady udzielania świadczeń
Miesięcznie świadczenia będą udzielane do wyczerpania zryczałtowanego limitu 17 000,00 zł. W przypadku niewykorzystania kwoty w całości w danym miesiącu, niewykorzystane środki można rozliczyć w kolejnych miesiącach. Świadczeniodawca powinien prowadzić zapisy na zabiegi z zakresu rehabilitacji leczniczej. Świadczenie finansowane z budżetu gminy nie może być finansowane również z innych źródeł i wchodzić w kolizję ze świadczeniami finansowanymi z NFZ.


VI. Termin i miejsce składania ofert
Kompletne oferty na realizację świadczeń gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka, finansowanych z budżetu Gminy Milanówek należy składać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4 w terminie do 3 lutego 2020 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert w zakresie rehabilitacji leczniczej” lub przesłać na adres:
Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek


Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Tryb pracy Komisji Konkursowej oraz formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej www.milanowek.pl zakładka: Konkursy ofert.
Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej.


Gmina zastrzega:
1. Konkurs zostanie także rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
2. Możliwość podziału środków między dwóch Oferentów, którzy zaproponują jednakową cenę za 1 pkt udzielonych świadczeń, bądź przedstawią najkorzystniejsze oferty spełniające wszystkie wymogi przewidziane w ogłoszeniu.
3. Prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.
4. Prawo wezwania Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.


VII.

Ze Świadczeniodawcą/Świadczeniodawcami wyłonionymi w Konkursie, zostanie podpisana stosowna umowa.


VIII.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Madany –– Inspektor w Referacie Oświaty tel. (22) 758--30--61 w. 185.

 

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski


Pliki do pobrania:

 

Udostępnij na: