Rada Nadzorcza Spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku ogłasza konkurs

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

 1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu Spółki.
 2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
  1. obywatelstwo polskie (o stanowisko ubiegać się mogą również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej polskiej, władający językiem polskim w stopniu umożliwiającym im pełnienie powierzonej funkcji),
   1. ukończenie studiów wyższych zakończone tytułem magistra lub innym tytułem uznanym za równorzędny z tytułem magistra, preferowane wykształcenie techniczne poparte studiami podyplomowymi (MBA),
   2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
   3. niekaralność,
   4. legitymowanie się co najmniej piętnastoletnim czasem pracy. w tym przynajmniej dziesięcioletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych,
   5. legitymowanie się co najmniej pięcioletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w podmiotach, których właścicielem jest Skarb Państwa lub Samorząd Terytorialny,
   6. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,
   7. czynne prawo jazdy kat. B.
 3. Wskazane jest, aby kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki spełniał następujące wymagania dodatkowe w zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia:
  1. znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych,
  2. doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego,
  3. znajomość ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 328), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego,
  4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  5. znajomość nowożytnego europejskiego języka obcego.
 4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1. szczegółowe CV ze zdjęciem,
  2. list motywacyjny,
  3. oświadczenie o spełnianiu wymogu posiadania wykształcenia wyższego,
  4. oświadczenie o spełnianiu wymogu stażu pracy, w tym na stanowiskach kierowniczych,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  6. oświadczenie o niekaralności,
  7. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,
  8. oświadczenie w sprawie oświadczenia lustracyjnego,
  9. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
  10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).
 5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest okazać na żądanie dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie i staż pracy.
 6. Pisemne zgłoszenie do konkursu należy przesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Milanówku, listem poleconym z poświadczonym odbiorem, lub osobiście  do dnia 21.02.2018r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby spółki).
 7. Zgłoszenia należy przesyłać na adres spółki, tj. Milanowskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Spacerowa 4,   05-822  Milanówek.
 8. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Aplikacje nie podlegają zwrotowi.
 10. Konkurs obejmuje dwie fazy: fazę wstępną obejmującą ocenę aplikacji, w tym spełnianie przez kandydatów wymogów formalnych, oraz rozmowę kwalifikacyjną.
 11. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się wyłącznie z kandydatami których aplikacje przejdą pomyślnie fazę formalną, w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym, łącznie, drogą telefoniczną i drogą elektroniczną na adres e-mail kandydata wskazany w aplikacji.
 12. Rada Nadzorcza może w każdym czasie i bez podania przyczyn zakończyć konkurs, bez wyłonienia kandydatów.
 13. Dla powołania wyłonionego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu wymagana jest odrębna uchwała Rady Nadzorczej.
 14. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację dla wyżej zaprezentowanych warunków konkursu.

Udostępnij na: