Pliki do pobrania:

do dnia 10 lutego 2020 r. do godz. 16:00 z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 1/2020 Żłobek Publiczny” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Referacie Oświaty Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45
  • lub pocztą na adres: Referat Oświaty Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05 822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynkach A i C Urzędu Miasta.

Udostępnij na: