Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Centrum Usług Społecznych w Milanówku, ul. T. Kościuszki 16, 05-822 Milanówek, w zamkniętej kopercie podpisanej danymi osobowymi z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego, starszego pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej, starszego specjalisty pracy socjalnej”

Termin składania ofert:

do dnia 15 listopada 2022 r. do godziny 16:00 (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów za pośrednictwem e-PUAP – adres skrzynki /opsmilanowek/SkrytkaESP.

 

Udostępnij na: