Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 27 listopada 2023 r. do godz. 18:00

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45,
  • lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek

z dopiskiem: „OGŁOSZENIE NR 37/2023” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.milanowek.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku A Urzędu Miasta ul. Kościuszki 45.

Udostępnij na: