Pliki do pobrania:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.


z dopiskiem: „OGŁOSZENIE NR 10/2024” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 3 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00.


Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.milanowek.pl/ oraz na tablicach informacyjnych w budynkach A i C Urzędu Miasta.

 

Udostępnij na: