Podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) ogłasza się podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów przyjętą do wyliczenia dotacji dla przedszkoli w Gminie Milanówek w 2018 roku:

L.p. Obowiązuje Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w zł Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu
1 styczeń 2018 r. 9 945,04 zł 343
AKTUALIZACJA
2 kwiecień 2018 r. 9 943,22 zł 343
AKTUALIZACJA II
3 październik 2018 r. 9 855,36 zł 346,67

Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Milanówek w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji następuje:

  1. W miesiącu roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym  upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy
  2. W październiku roku budżetowego.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci następuje w październiku roku budżetowego.

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej wypłacana jest na podstawie stawki najbliższej gminy w rozumieniu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych tj. Gminy Józefów wynosi w 2018 r. 5 735,52 zł.

Udostępnij na: